CARHOME hoş geldiňiz

Z görnüşi Fuso üçin tirkeg awtoulagy üçin howa baglanyşygy

Gysga düşündiriş:

Bölüm No. FUSO 6M70 K REAR Boýag Elektroforetiki boýag
Görnüş. 90 × 28 Model Howa baglanyşygy
Material SUP9 MOQ 100 SET
Buşuň ululygy Ø24 × Ø60 × 84 Ösüşiň uzynlygy 1060
Agram 41,7 KGS Jemi HK 2 HK
Port ŞANGHAI / XIAMEN / BAŞGALAR Töleg T / T, L / C, D / P.
Eltip bermegiň wagty 15-30 gün Kepillik 12 aý

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Gurluş diagrammasy

Bu element FUSO howa asma ýarym tirkegine laýyk gelýär

1. Oem belgisi FUSO 6M70 K REAR, spesifikasiýasy 90 * 28, çig mal SUP9
2. Harydyň jemi iki sany kompýuter bar, göz bilen ilkinji kompýuter, gözüň merkezinden merkezi çukura çenli uzynlygy 560mm.Ikinji kompýuter Z görnüşi, gapagyndan ahyryna çenli uzynlygy 1060mm
3. tingiwopisde elektroforetiki reňk ulanylýar, reňki açyk çal
4. Howa toplumy bilen bilelikde ulanylýar, howa asma
5. Şeýle hem, müşderiniň çyzgy dizaýnyna esas döredip bileris

Howa baglanyşdyryjylarynyň bölek belgileri:

Haryt belgisi Görnüşi Spesifikasiýa (mm) Uzynlygy (mm)
508204260 BPW 100 * 22 1170
880305 BPW 100 * 27 1172
880301 BPW 100 * 19 1170
880300 BPW 100 * 19 1173
880312 BPW 100 * 18 930
880323 BPW 100 * 19 970
508213190/881360 BPW 100 * 50 940
881508 BPW 100 * 48 870
508212640/881386 BPW 100 * 38 975
880305 BPW 100 * 27 1220
880301 BPW 100 * 19 1220
880355 BPW 100 * 38 940
901590 Skaniýa 100 * 45 950
1421061/901870 Skaniýa 100 * 45 1121
1421060/901890 Skaniýa 100 * 45 1121
508213240 BPW 100 * 43 1015
508213260 BPW 100 * 38 920
508212830 BPW 100 * 43 1020
508213560/881513 BPW 100 * 48 940
508213240/881366 BPW 100 * 43 1055
508213260/881367 BPW 100 * 38 930
508212670 BPW 100 * 38 945
508213360/881381 BPW 100 * 43 940
508213190 BPW 100 * 50 940
881342 BPW 100 * 48 940
508213670/881513 BPW 100 * 50 940
21222247/887701 / F260Z104ZA75 BPW 100 * 48 990
F263Z033ZA30 BPW 100 * 40 633
886162 BPW 100 * 48 900
886150/3149003602 BPW 100 * 38 895
887706 BPW 100 * 35 990

Goýmalar

Howa baglanyşygy

Howa baglanyşygy, esasan, awtoulag howasynyň asmagy üçin ulanylýar.

Usually Adatça çep we saga simmetrik ulanylýan bir ýa-da iki bahar ýapragyndan durýar.
● Ok bilen howa asma ýaýynyň arasynda oturdylýar.
A Tutuşlygyna emele gelýär we gurluşy göni bölegi, egilýän bölegi we gözüň aýlanýan bölegini öz içine alýar.
Roll Aýlanan göz rezin birleşdirilen gyrymsy agaç bilen enjamlaşdyrylandyr.
Guide Gollanma golunyň umumy material aýratynlyklary ini 90-dan 100 mm, galyňlygy 20-den 50 mm-e çenli.

Leafaprak çeşmeleri hakda

● Leafaprak çeşmeleri täjirçilik ulaglary üçin iň tygşytly asma çözgütleridir.
Leaf leafaprak çeşmeleriniň taryhynyň 100 ýyldan gowrak ozal başlandygyna garamazdan, häzirki zaman täjirçilik ulaglarynda ýaprak çeşmelerini tapyp bileris.
Commercial Söwda ulaglaryndaky ýaprak çeşmeleri standart bölekler däl, şonuň üçin her bir awtoulag öndürijisi öz çözgütlerini taýýarlaýar we bir ulag platformasynda birnäçe dürli wariant ulanylýar.
This Munuň netijeleri bazardaky köp sanly makala sanlary.Tehniki nukdaýnazardan ýaprak çeşmeleriniň üç esasy görnüşi bar.
● Howa birikdirijileri (köplenç yzky gollar, baglanyşdyryjy çeşmeler ýa-da şöhle çeşmeleri diýilýär) howa asma bilen bilelikde ulanylýar.Şeýle hem olar parabolik çeşmeleriň aýratyn görnüşidir.

Leafaprak bahary bilen bolup biläýjek meseleler: Näme üçin ýaprak çeşmeleri käwagt arakesme edip biler?

Birnäçe sebäp bolup biler:

1 、 maddy meseleler (bahar polatdan goşulmalar, ýerüsti mesele);
2 、 ýaprakly bahar önümçiliginiň ýalňyşlyklary (ýylylygy nädogry bejermek, ýerdäki mikrokratlar ýa-da çukurlar);
3 、 hyzmaty gurnamak meselesi (U-bolt hozy berkidilmeýär);
4 、 ulanylyşy (ulanylanda zaýalanan bahar üstü, erbet ýol şertleri, ulagyň aşa köp bolmagy) we başgalar.

Salgylanma

para

Adaty köp ýaprakly çeşmeleri, parabolik ýaprak çeşmelerini, howa baglanyşdyryjylaryny we pyrryldak çyzgylaryny öz içine alýan dürli görnüşli ýaprak çeşmelerini üpjün ediň.
Ulagyň görnüşleri nukdaýnazaryndan agyr ýükli ýarym tirkeg ýaprak çeşmeleri, ýük maşynynyň ýaprak çeşmeleri, ýeňil tirkeg ýaprak çeşmeleri, awtobuslar we oba hojalygynyň ýaprak çeşmeleri bar.

Gaplamak we eltip bermek

gaplamak

QC enjamlary

qc

Biziň artykmaçlygymyz

1) Çig mal

Galyňlygy 20 mm-den az.SUP9 materialyny ulanýarys

Galyňlygy 20-30 mm.50CRVA material ulanýarys

Galyňlygy 30 mm-den gowrak.51CRV4 material ulanýarys

Galyňlygy 50 mm-den gowrak.Çig mal hökmünde 52CrMoV4 saýlaýarys

2) söndürmek prosesi

Polat temperaturasyny 800 dereje töweregi berk gözegçilikde sakladyk.

Springazyň galyňlygyna görä 10 sekundyň içinde söndüriji ýagda çeşmäni süýşürýäris.

3) Ok atmak

Her ýygnanýan bahar stresiň aşagynda goýulýar.

Fatadawlyk synagy 150000 siklden geçip biler.

4) Elektroforetiki boýag

Her element elektroforetiki boýag ulanýar

Duz sepmek synagy 500 sagada ýetýär

Tehniki tarap

1 、 Önümiň tehniki ülňüleri I IATF16949 durmuşa geçirmek
2 China Hytaýdaky iň gowy 3 polat fabriginden tekiz bar üpjün edijiler
3 St Gatylyk synag enjamy, ark beýikligi sortlaýyş enjamy we ýadawlygy barlamak enjamy we ş.m.
5 Met Metallografiki mikroskop, spektrofotometr, uglerod peç, uglerod we kükürt kombinirlenen analizator we gatylyk synagy we ş.m. tarapyndan barlanan amallar
6 He atylylygy bejermek peçleri we söndüriji çyzyklar, kesiji maşynlar, kesiji maşynlar we robot-assitant önümçiligi we ş.m. ýaly awtomatiki CNC enjamlaryny ulanmak.
7 af Leafapragyň uzynlygyna çydamlylygy (mm): ± 2 (Bahar senagatynyň standartyndan ýokary ± 3)
8 、 Kamera çydamlylygy (mm): ≤ ± 6 (Bahar senagatynyň standartyndan ýokary ± 7)

Hyzmat tarapy

1 rich Baý tejribesi bolan ajaýyp topar
2 customers Müşderileriň nukdaýnazaryndan pikir ediň, iki tarapyň hem zerurlyklaryny yzygiderli we hünär taýdan çözüň we müşderileriň düşünip biljek görnüşinde habarlaşyň
3 a Bir nokatly çeşmeler bilen üpjün ediji hökmünde dürli çeşmeleri üpjün edýär: ini 44,5 mm-den 125mm we galyňlygy 6mm-den 50mm-e çenli;diňe bir adaty çeşmeler we parabolik çeşmeler däl, eýsem howa birikdirijileri we pyçaklar;ýük awtoulaglaryny, tirkegleri, ýarym tirkegleri, awtobuslary we oba hojalyk ulaglaryny goşmak üçin ulanylýan çeşmeler;OEM we soňraky bazar üçin.Şol bir wagtyň özünde pürsler, merkezi boltlar we tekiz barlar ýaly bahar bölekleri hem bar.
4、7x24 iş wagty hyzmatymyzy yzygiderli, hünärli, wagtynda we netijeli üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň