CARHOME hoş geldiňiz

9 tonna okly howa asma ýaprak bahary

Gysga düşündiriş:

Bölüm No. 2913 300 T01 Boýag Elektroforetiki boýag
Görnüş. 100 × 40 Model Howa baglanyşygy
Material 51CrV4 MOQ 100 SET
Buşuň ululygy Ø30 × Ø60 × 102 Ösüşiň uzynlygy 970
Agram 55.4 KGS Jemi HK 2 HK
Port ŞANGHAI / XIAMEN / BAŞGALAR Töleg T / T, L / C, D / P.
Eltip bermegiň wagty 15-30 gün Kepillik 12 aý

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

1

Bu element howa asma agyr ýük awtoulagyna laýyk gelýär

1. Oem sany 2913 300 T01, spesifikasiýasy 100 * 40, çig mal 51CrV4

2. Harydyň jemi iki sany kompýuter bar, ilki gözli kompýuter, rezin gyrymsy ulanyň, gözüň merkezinden merkezi çukura çenli uzynlygy 550mm.Ikinji kompýuter Z görnüşi, gapagyndan ahyryna çenli uzynlygy 970mm

3. Baharyň beýikligi 150mm

4. tingiwopisde elektroforetiki reňk ulanylýar, reňki çal reňkde bolýar

5. Howa toplumy bilen bilelikde ulanylýar, howa asma

6. Mundan başga-da, müşderiniň çyzgy dizaýnyna esas döredip bileris

CARHOME Z görnüşli howa baglanyşdyryjy ýaprak çeşmeleriniň aýratynlyklary:

1. Awtomatiki enjamlaryň ulanylmagy sebäpli taýýar önüm ölçeglerinde takyklygyň ýokary derejesi

2. leafaprak ýazynda 22 ýyldan gowrak tejribe, islege görä köp bölek ululyklary we ýük kuwwaty bar

3. Güýçli tehniki topar we gözleg işleriniň mümkinçilikleri sebäpli OEM aýratynlyklary bar

4. Önümiň toplanmagy sebäpli modelleriň we konfigurasiýalaryň giň gerimi

5. Önümiň hiliniň berk barlagynda öndürijiligiň ygtybarlylygy

6. Önümiň optimallaşdyrylan dizaýny boýunça agramy optimizirlemek

7. Hyzmatdaş polat fabrigimizden ajaýyp hilli çig mal

8. Tejribeli inersenerlerimiziň döwründe aýratyn tehnologiýa bilen işleýän täzelik

Goýmalar

2

Leafaprak çeşmeleriniň esasy üç usuly:

1. Köp ýaprakly bahar - leafaprak çeşmesiniň bu görnüşinde ýygnamakda 1-den gowrak ýaprak bar.Aýry-aýry ýapraklarynyň burulmagyna we üýtgemegine garşy durmak üçin ýapraklary we klipleri dogry sazlaýan merkezi boltdan ybarat.

2. Mono ýapragy çeşmesi - materialyň ini we galyňlygy hemişelik bolan bir esasy ýaprakdan ybarat.Springaz pasly, ýaprak çeşmeleriniň beýleki görnüşlerinden has ýeňil we adatça polo positiveitel we otrisatel tork ýüklerine gözegçilik etmek üçin enjam talap edýär, şeýle hem şassini münmek beýikliginde saklamagy talap edýär.

3. Parabolik leeke ýaprak - galyňlygy bir esasy ýaprakdan ybarat.Bu stil, beýikligi saklamak bilen, ok momentini we nemlenmegini dolandyrmak üçin ýeterlikdir.Bu stiliň artykmaçlygy, baharyň köp ýapraklydan has ýeňil bolmagydyr.

Awtoulag ýapragynyň bahary:

1. Şassini münmek beýikliginde saklamak

2. Şassiniň togalanýan tizligini dolandyrýar

3. Yzky ujuny dolamagy dolandyrýar

4. Okuň nemlenmegine gözegçilik edýär

5. Gapdal ýük, pan gaty ýa-da gapdal dişlemek tizligi ýaly gapdal güýçleri dolandyrýar

6. Tormozyň nemlendiriji güýçlerine gözegçilik edýär

7. Tizlenme we tizlenme wagtynda tigir bazasynyň uzynlygyny düzýär

Salgylanma

1

Adaty köp ýaprakly çeşmeleri, parabolik ýaprak çeşmelerini, howa baglanyşdyryjylaryny we pyrryldak çyzgylaryny öz içine alýan dürli görnüşli ýaprak çeşmelerini üpjün ediň.

Ulagyň görnüşleri nukdaýnazaryndan agyr ýükli ýarym tirkeg ýaprak çeşmeleri, ýük maşynynyň ýaprak çeşmeleri, ýeňil tirkeg ýaprak çeşmeleri, awtobuslar we oba hojalygynyň ýaprak çeşmeleri bar.

Gaplamak we eltip bermek

1

QC enjamlary

3png

Biziň artykmaçlygymyz

Hil tarapy:

1) Çig mal

Galyňlygy 20 mm-den az.SUP9 materialyny ulanýarys

Galyňlygy 20-30 mm.50CRVA material ulanýarys

Galyňlygy 30 mm-den gowrak.51CRV4 material ulanýarys

Galyňlygy 50 mm-den gowrak.Çig mal hökmünde 52CrMoV4 saýlaýarys

2) söndürmek prosesi

Polat temperaturasyny 800 dereje töweregi berk gözegçilikde sakladyk.

Springazyň galyňlygyna görä 10 sekundyň içinde söndüriji ýagda çeşmäni süýşürýäris.

3) Ok atmak

Her ýygnanýan bahar stresiň aşagynda goýulýar.

Fatadawlyk synagy 150000 siklden geçip biler.

4) Elektroforetiki boýag

Her element elektroforetiki boýag ulanýar

Duz sepmek synagy 500 sagada ýetýär

Tehniki tarap

1 、 qualityokary hilli materiallar: Zawodymyz müşderileriň ýaprak çeşmeleriniň berkligini we çydamlylygyny üpjün etmek üçin ýöriteleşdirilen polat materiallaryny ulanýar.
2 manufacturing Ösen önümçilik amallary: Öňdebaryjy tehnikalary we usullary ulanmak, ýaprak çeşmeleriniň takyk emele gelmegine we emele gelmegine mümkinçilik berýär.
3 、 Özbaşdaklaşdyrma mümkinçilikleri: Zawodymyz ýaprak çeşmelerini ýük göterijiligi we ölçegleri ýaly aýratyn talaplara laýyklykda düzmäge ukyply.
4 、 Hil gözegçiligi çäreleri: Güýçli synag we gözleg teswirnamalary her ýaprak çeşmesiniň öndürijilik we ygtybarlylyk üçin pudak standartlaryna laýyk gelmegini üpjün edýär.
5 、 In Engineeringenerçilik tejribesi: Zawodymyzda dürli programmalar üçin ýaprak çeşmelerini dizaýn edip we optimizirläp biljek ökde inersenerler topary bolup biler.

Hyzmat tarapy

1 rich Baý tejribesi bolan ajaýyp topar
2 customers Müşderileriň nukdaýnazaryndan pikir ediň, iki tarapyň hem zerurlyklaryny yzygiderli we hünär taýdan çözüň we müşderileriň düşünip biljek görnüşinde habarlaşyň
3、7x24 iş wagty hyzmatymyzy yzygiderli, hünärli, wagtynda we netijeli üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň