CARHOME hoş geldiňiz

Habarlar

 • Polat plastinka çeşmelerinde SUP7, SUP9, 50CrVA ýa-da 51CrV4 üçin haýsy material has gowudyr?

  Polat plastinka çeşmelerinde SUP7, SUP9, 50CrVA ýa-da 51CrV4 üçin haýsy material has gowudyr?

  Polat plastinka çeşmeleri üçin SUP7, SUP9, 50CrVA we 51CrV4 arasynda iň oňat materialy saýlamak zerur mehaniki häsiýetlere, iş şertlerine we çykdajylara baglylykda dürli faktorlara baglydyr.Ine, bu materiallary deňeşdirmek: 1.SUP7 we SUP9: Bularyň ikisi hem uglerod ste ...
  Koprak oka
 • SUP9 poladyň gatylygy näme?

  SUP9 poladyň gatylygy näme?

  SUP9 polat, dürli senagat önümlerinde köplenç ulanylýan bahar poladynyň bir görnüşidir.SUP9 poladyň gatylygy, geçýän ýylylyk bejergisi ýaly faktorlara baglylykda üýtgäp biler.Şeýle-de bolsa, umuman aýdylanda, SUP9 poladyň gatylygy adatça 28-35 HRC aralygynda bolýar (R ...
  Koprak oka
 • Trailer üçin haýsy ululykdaky ýaprak baharynyň gerekdigini nädip bilerin?

  Trailer üçin haýsy ululykdaky ýaprak baharynyň gerekdigini nädip bilerin?

  Awtoulagyňyz üçin dogry ölçegdäki ýaprak çeşmesini kesgitlemek, tirkegiň agramy, okuň kuwwaty we islenýän gezelenç aýratynlyklary ýaly birnäçe faktorlary öz içine alýar.Ine size kömek etmek üçin ädimme-ädim gollanma: 1. Awtoulagyňyzyň agramyny biliň: Awtoulagyň umumy agramyny kesgitläň ...
  Koprak oka
 • Howanyň asmagy has gowy gezelençmi?

  Howanyň asmagy has gowy gezelençmi?

  Howa asmagy, köp halatlarda adaty polat pru springina asma görnüşleri bilen deňeşdirilende has ýumşak we has amatly gezelenç hödürläp biler.Ine, munuň sebäbini: Düzülip bilinýänligi: Howanyň saklanmagynyň möhüm artykmaçlyklaryndan biri, onuň sazlanmagydyr.Ulagyň beýikligini sazlamaga mümkinçilik berýär, bu ...
  Koprak oka
 • Maşynymyň asma böleklerini haçan çalyşmaly?

  Maşynymyň asma böleklerini haçan çalyşmaly?

  Awtoulagyňyzyň asma böleklerini haçan çalyşmalydygyny bilmek, howpsuzlygy, ulag rahatlygyny we ulagyň umumy işleýşini saklamak üçin möhümdir.Ine, awtoulagyňyzyň asma komponentlerini çalyşmagyň wagtynyň bolup biljekdigini görkezýän käbir alamatlar: 1. Artykmaç eşik we ýyrtyk: süspensiýany wizual gözden geçirmek ...
  Koprak oka
 • Trailerde çeşmeler zerurmy?

  Trailerde çeşmeler zerurmy?

  Çeşmeler birnäçe sebäplere görä tirkeg asma ulgamynyň möhüm bölekleridir: 1. adük goldawy: Traýler ýeňil we agyr dürli ýük götermek üçin niýetlenendir.Çeşmeler tirkegiň we ýüküň agramyny goldamakda, okuň üstünde deň paýlamakda möhüm rol oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň ýaprak çeşmeleriniň artykmaçlyklary näme?

  Hytaýyň ýaprak çeşmeleriniň artykmaçlyklary näme?

  Parabolik ýaprak çeşmeleri diýlip hem atlandyrylýan Hytaýyň ýaprak çeşmeleri birnäçe artykmaçlygy hödürleýär: 1. Çykdajylaryň netijeliligi: Hytaý polat öndürmek we önümçilik mümkinçilikleri bilen tanalýar, köplenç ýaprak çeşmeleriniň tygşytly öndürilmegine sebäp bolýar.Bu olary has köp edip biler ...
  Koprak oka
 • Kömekçi çeşmeleriň manysy näme?

  Kömekçi çeşmeleriň manysy näme?

  Goşmaça ýa-da ikinji derejeli çeşmeler diýlip hem atlandyrylýan kömekçi çeşmeler, awtoulag asma ulgamlarynda birnäçe maksat bilen hyzmat edýär: Supportük goldawy: Kömekçi çeşmeleriň esasy wezipesi, esasanam ulag agyr ýüklenende, esasy asma çeşmelerine goşmaça goldaw bermekdir.Haçan ...
  Koprak oka
 • Esasy bahar nähili işleýär?

  Esasy bahar nähili işleýär?

  Awtoulagyň togtadylmagy kontekstindäki “esasy çeşme”, adatça, ýaprakly asma ulgamynda esasy ýaprak çeşmesini aňladýar.Bu esasy çeşme, ulagyň agramynyň köpüsini goldamak we esasy ýassygy we durnuklylygy üpjün etmek üçin jogapkärdir ...
  Koprak oka
 • Çig malyň bahasynyň üýtgemegine, durnukly ösüşe işjeň jogap beriň

  Çig malyň bahasynyň üýtgemegine, durnukly ösüşe işjeň jogap beriň

  Recentlyakynda dünýädäki çig malyň bahasy ýygy-ýygydan üýtgeýär, bu ýaprak bahar pudagyna uly kynçylyklar getirýär.Şeýle-de bolsa, bu ýagdaýa garamazdan, ýaprakly bahar pudagy çişmedi, ýöne bu meseläni çözmek üçin işjeň çäreleri gördi.Satyn alma çykdajylaryny azaltmak üçin t ...
  Koprak oka
 • Söwda ulagynyň plastinka bahar bazary tendensiýasy

  Söwda ulagynyň plastinka bahar bazary tendensiýasy

  Söwda ulaglarynyň ýaprakly bahar bazaryndaky tendensiýa, durnukly ösüş tendensiýasyny görkezýär.Söwda ulaglary pudagynyň çalt ösmegi we bazar bäsleşiginiň güýçlenmegi bilen täjirçilik ulaglarynyň asma ulgamynyň esasy bölegi hökmünde söwda ulagy ýaprakly bahar ...
  Koprak oka
 • Näme üçin pikaplarda ýaprak çeşmeleri bar?

  Näme üçin pikaplarda ýaprak çeşmeleri bar?

  Upygyndy tagta pru springina bilen enjamlaşdyrylandyr, esasanam ýaprak çeşmesi pikapda möhüm rol oýnaýar.Esasanam ýaprak çeşmesi, diňe asma ulgamynyň elastik elementi bolman, eýsem asma ulgamynyň gollanma enjamy hökmünde hem hyzmat edýär.Pikap ýaly ulaglarda tabak s ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/7