CARHOME hoş geldiňiz

Biz hakda

Karhome bahary hakda

Planeter togalagynyň iň oňat adaty ýaprak çeşmelerini el bilen işlemäge çalyşýarys!

Işewürlikde 2002-nji ýyldan bäri

“Jiangxi CARHOME Automobile Technology Co., Ltd.” ýaprak bahary, howany asmak we berkitmek boýunça iri içerki gözleg we öndüriji.Biziň kompaniýamyz 2002-nji ýylda hasaba alnan maýasy 100 million RMB, meýdany 300 müň inedördül metre golaý we jemi 2000-den gowrak işgäri bilen döredildi.Dizaýny, gözlegleri we ösüşi, önümçiligi, satuwy we hyzmaty birleşdirýän ýaprakly bahar öndürijisidiris.Hünärmenler topary bilen bu pudakda 21 ýyl işleýäris.

Jemi 3 zawod we 8 önümçilik liniýasy bar.Enjam awtomatiki togalanýan gulagy we togalanýan maşyny kabul edýär.Satuwyň ýyllyk mukdary 80000 tonna.

Leafaprak bahar meýdanynda 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, müşderilerimize ýerli bazarlaryny ösdürmäge kömek edýän CARHOME önümleriniň ýokary hilli daşary ýurt bazarlarynda gowy garşylandy.

CARHOME ISO / TS16949 halkara ulgamynyň ülňülerine sertifikat berildi.CARHOME çeşmeleri 80 ýurda eksport edildi, köp sanly müşderini goşmak bilen 700-den gowrak müşderi harytlarymyzy kanagat bilen kabul etdi.

Şu wagta çenli “CARHOME” ýaprak çeşmesi Demirgazyk we Günorta Amerikada, Europeewropada, Awstraliýada, Afrikada, Aziýada we Eastakyn Gündogarda gaty meşhur we kabul edilýär.Müşderilere has gowy hyzmat etmek üçin her ýyl müşderileri görmek üçin bazarlary ösdürmäge we ýüze çykan meselelerini çözmäge kömek etmek üçin satyjylar we inersenerler iberilýär.Indi barha köp TOP-10 Müşderi bizi çuňňur hyzmatdaşlyga çagyrýar.

Biziň wezipämiz Leaf Dünýäde ýaprak baharynyň öňdebaryjy üpjünçisi bolmak
Görüşimiz: Hiliňe bolan ynam, Hyzmatlara bolan ynam, Işewürlige bolan ynam
Gymmatlygymyz : Netijelilik, açyklyk, täzelik we söýgi

Bazar

Günorta-Gündogar Aziýa

%

Europeewropa we Demirgazyk Amerika

%

Eastakyn Gündogar

%

Merkezi Aziýa

%

Afrika

%

Günorta Amerika

%
global

Üç önüm

%

Leafaprak bahary

%

Howanyň togtadylmagy

%

Berkidiji

Önümçilik ukyby

80000 tonna

Leafaprak baharynyň ýyllyk kuwwaty

Önümçilik ukyby (3)

2000 toplum

Howanyň togtadylmagy ýyllyk kuwwaty

Önümçilik ukyby (1)

2000 tonna

Berkidiji ýyllyk kuwwat

Önümçilik ukyby (2)