CARHOME hoş geldiňiz

Blog

 • SUP9 poladyň gatylygy näme?

  SUP9 poladyň gatylygy näme?

  SUP9 polat, dürli senagat önümlerinde köplenç ulanylýan bahar poladynyň bir görnüşidir.SUP9 poladyň gatylygy, geçýän ýylylyk bejergisi ýaly faktorlara baglylykda üýtgäp biler.Şeýle-de bolsa, umuman aýdylanda, SUP9 poladyň gatylygy adatça 28-35 HRC aralygynda bolýar (R ...
  Koprak oka
 • Trailer üçin haýsy ululykdaky ýaprak baharynyň gerekdigini nädip bilerin?

  Trailer üçin haýsy ululykdaky ýaprak baharynyň gerekdigini nädip bilerin?

  Awtoulagyňyz üçin dogry ölçegdäki ýaprak çeşmesini kesgitlemek, tirkegiň agramy, okuň kuwwaty we islenýän gezelenç aýratynlyklary ýaly birnäçe faktorlary öz içine alýar.Ine size kömek etmek üçin ädimme-ädim gollanma: 1. Awtoulagyňyzyň agramyny biliň: Awtoulagyň umumy agramyny kesgitläň ...
  Koprak oka
 • Maşynymyň asma böleklerini haçan çalyşmaly?

  Maşynymyň asma böleklerini haçan çalyşmaly?

  Awtoulagyňyzyň asma böleklerini haçan çalyşmalydygyny bilmek, howpsuzlygy, ulag rahatlygyny we ulagyň umumy işleýşini saklamak üçin möhümdir.Ine, awtoulagyňyzyň asma komponentlerini çalyşmagyň wagtynyň bolup biljekdigini görkezýän käbir alamatlar: 1. Artykmaç eşik we ýyrtyk: süspensiýany wizual gözden geçirmek ...
  Koprak oka
 • Trailerde çeşmeler zerurmy?

  Trailerde çeşmeler zerurmy?

  Çeşmeler birnäçe sebäplere görä tirkeg asma ulgamynyň möhüm bölekleridir: 1. adük goldawy: Traýler ýeňil we agyr dürli ýük götermek üçin niýetlenendir.Çeşmeler tirkegiň we ýüküň agramyny goldamakda, okuň üstünde deň paýlamakda möhüm rol oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Kömekçi çeşmeleriň manysy näme?

  Kömekçi çeşmeleriň manysy näme?

  Goşmaça ýa-da ikinji derejeli çeşmeler diýlip hem atlandyrylýan kömekçi çeşmeler, awtoulag asma ulgamlarynda birnäçe maksat bilen hyzmat edýär: Supportük goldawy: Kömekçi çeşmeleriň esasy wezipesi, esasanam ulag agyr ýüklenende, esasy asma çeşmelerine goşmaça goldaw bermekdir.Haçan ...
  Koprak oka
 • Esasy bahar nähili işleýär?

  Esasy bahar nähili işleýär?

  Awtoulagyň togtadylmagy kontekstindäki “esasy çeşme”, adatça, ýaprakly asma ulgamynda esasy ýaprak çeşmesini aňladýar.Bu esasy çeşme, ulagyň agramynyň köpüsini goldamak we esasy ýassygy we durnuklylygy üpjün etmek üçin jogapkärdir ...
  Koprak oka
 • Näme üçin pikaplarda ýaprak çeşmeleri bar?

  Näme üçin pikaplarda ýaprak çeşmeleri bar?

  Upygyndy tagta pru springina bilen enjamlaşdyrylandyr, esasanam ýaprak çeşmesi pikapda möhüm rol oýnaýar.Esasanam ýaprak çeşmesi, diňe asma ulgamynyň elastik elementi bolman, eýsem asma ulgamynyň gollanma enjamy hökmünde hem hyzmat edýär.Pikap ýaly ulaglarda tabak s ...
  Koprak oka
 • Parabolik ýaprak çeşmeleri has gowumy?

  Parabolik ýaprak çeşmeleri has gowumy?

  1. Adaty ýaprak çeşmesi: Dürli uzynlykdaky we birmeňzeş giňlikdäki gamyş böleklerinden, adatça 5 bölekden köp agyr ulaglarda bolýar.Gamyşyň uzynlygy aşakdan ýokara yzygiderli uzyn, aşaky gamyş iň gysga, şonuň üçin f ...
  Koprak oka
 • Leafaprak çeşmelerini çalyşmasaň näme bolýar?

  Leafaprak çeşmelerini çalyşmasaň näme bolýar?

  Leafaprak çeşmeleri, ulagyň goldawyny we durnuklylygyny üpjün edip, ulagyň asma ulgamynyň möhüm düzüm bölegi bolup durýar.Wagtyň geçmegi bilen bu ýaprak çeşmeleri könelip, has täsirli bolup biler, bu bolsa öz wagtynda çalşylmasa howpsuzlyk howplaryna we öndürijilik meselelerine sebäp bolup biler.Şeýlelikde, ...
  Koprak oka
 • Leafaprak çeşmeleri ýük awtoulagynda näçe wagt dowam edýär?

  Leafaprak çeşmeleri ýük awtoulagynda näçe wagt dowam edýär?

  Leafaprak çeşmeleri, ulagyň goldawyny we durnuklylygyny üpjün edýän ýük awtoulagynyň asma ulgamynyň möhüm bölegi.Şeýle-de bolsa, ýük awtoulagynyň ähli bölekleri ýaly ýaprak çeşmeleriniň ömri çäkli we wagtyň geçmegi bilen könelýär.Şeýlelik bilen, ýaprak çeşmeleriniň näçe wagtlap dowam etmegine garaşyp bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Döwülen ýaprak bahary bilen sürüp bilersiňizmi?

  Döwülen ýaprak bahary bilen sürüp bilersiňizmi?

  Awtoulagyňyzda döwülen ýaprak çeşmesini başdan geçiren bolsaňyz, munuň nähili bolup biljekdigini bilýärsiňiz.Döwülen ýaprak çeşmesi ulagyňyzyň işleýşine we howpsuzlygyna täsir edip biler, bu mesele bilen sürmegiň ygtybarlydygy baradaky soraglara sebäp bolup biler.Bu blogda imp-ni öwreneris ...
  Koprak oka
 • Leafaprak çeşmeleri rulon çeşmelerinden has gowumy?

  Leafaprak çeşmeleri rulon çeşmelerinden has gowumy?

  Awtoulagyňyz üçin dogry asma ulgamyny saýlamak barada aýdylanda, ýaprak çeşmeleri bilen rulon çeşmeleriniň arasyndaky jedel adaty bir zat.Iki wariantyňam öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar, bu ikisiniň arasyndaky tapawutlara düşünmegi möhüm edýär.Leafaprak çeşmeleri, şeýle hem ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2