CARHOME hoş geldiňiz

Howa baglanyşdyryjy görnüşi UR we Amerikan bazary üçin bahar

Gysga düşündiriş:

Bölüm No. 2913 100 T25 Boýag Elektroforetiki boýag
Görnüş. 100 × 38 Model Howa baglanyşygy
Material 51CrV4 MOQ 100 SET
Buşuň ululygy Ø30 × Ø68 × 102 Ösüşiň uzynlygy 1165
Agram 62 KGS Jemi HK 2 HK
Port ŞANGHAI / XIAMEN / BAŞGALAR Töleg T / T, L / C, D / P.
Eltip bermegiň wagty 15-30 gün Kepillik 12 aý

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER DETAIL

svfb

Bu element howany togtatmak üçin amatly

1. Oem sany 2913 100 T25, spesifikasiýasy 100 * 38, çig mal 51CrV4
2. Harydyň jemi iki sany, göz bilen ilkinji kompýuter,
gözüň merkezinden merkezi çukura çenli uzynlygy 625mm.
Ikinji kompýuter Z görnüşidir, gapagyndan ahyryna çenli uzynlygy 1165mm
3. tingiwopisde elektroforetiki reňk ulanylýar, reňki açyk çal
4. Howa toplumy bilen bilelikde ulanylýar, howa asma
5. Şeýle hem, müşderiniň çyzgy dizaýnyna esas döredip bileris

Traýler we ýarym tirkegli howa süspansiýalary, özboluşly artykmaçlyklary sebäpli agyr traktor ulaglarynda has giňden ulanylýar.
Yzky gol, howa asma ulgamynda ýol görkeziji element hökmünde, göteriji we ýol görkeziji rol oýnaýar.
Iki bölek howa baglanyşdyryjysy, adatça uzyn gollanma golundan we gysga gollanma golundan 2-den ýokary we berkidilen tirkeg we ýarym tirkegiň howa asma ulgamynda ulanylýar.
Şol bir wagtyň özünde, bir ýaprakly çeşme bilen bir ýaprakly yzly gol hem bar.
Howa asma enjamy çarçuwa bilen okuň arasynda ulanylýar.Oňa gollanma goltugy, bolt gurnama, pru springina goltugy we howa çeşmesi girýär.
Gollanma goltugy çarçuwa birikdirildi we pru springina gollanma goly bolt ýygnagynyň üsti bilen ok bilen berkidildi oveokarda, ýaz gollanma goly bir bölek gurluşdyr,
pru springina goltugynyň bir ujy gollanma goltugy bilen, bahar goltugynyň beýleki ujy howa çeşmesi bilen iki bolt bilen, bahar gollanma golundan uzakda ýerleşýän howa çeşmesiniň ujy bolsa awtoulag
Çarçuwa birikdirildi, iki boltyň arasynda birleşdiriji şöhle ýerleşdirildi we bolt gurnama bilen gollanma goltugynyň arasynda amortizator ýerleşdirildi.
Bir bölek gollanma howa asma enjamy bolan ýarym tirkeg öz agramyny azaldyp, çykdajylary azaldyp biler.

Goýmalar

2

Leafaprak çeşmesi näme?

Leafaprak çeşmeleri, esasanam geçmişde ulaglarda köplenç ulanylýan asma çeşmäniň ýönekeý görnüşidir.
Ol bir ýa-da birnäçe inçe egrilen metal çybyklardan ýa-da biri-biriniň üstünde goýlan we ujuna çarçuwa we ok bilen berkidilen "ýapraklardan" durýar.
Ulag böwetlere ýa-da ýollaryň deň däl ýerlerine duşanda, ýaprak çeşmeleri täsir güýçlerini siňdirýär we goldaw berýär, şeýlelik bilen ulagyň hereket rahatlygyny we işleýşini gowulandyrýar.
Leafaprak çeşmeleri asyrlar boýy at arabalaryna we irki awtoulaglara degişlidir.Olar gödek ýerlerde rahat we gözegçilikli gezelenç etmek üçin zerurdyr.
Şeýle-de bolsa, tehnologiýanyň ösmegi bilen häzirki zaman ulaglardaky ýaprak çeşmeleri esasan rulon çeşmeleri we howa asma ýaly has çylşyrymly asma ulgamlary bilen çalşyryldy.Muňa garamazdan, çydamlylygy we agyr ýükleri goldamak ukyby sebäpli ýaprak çeşmeleri käbir agyr ulaglarda, şol sanda ýük awtoulaglarynda, awtobuslarda we täjirçilik ulaglarynda ulanylýar.
Leafaprak çeşmesiniň gurluşygy, adatça dürli uzynlykdaky we galyňlykdaky birnäçe polat zolaklary öz içine alýar, iň uzyn zolaklar esasy pyçaklary emele getirýär we gysga zolaklara kömekçi pyçaklar diýilýär.
Pyçaklar bilelikde gysylýar we ulaga dakylmak üçin adatça her ujunda kirpik bolýar.Ulag bir ýere urlanda, pyçaklar täsirini siňdirmek üçin çeýe we tekizlenýär, soňra dowamly goldaw bermek üçin asyl görnüşine gaýdyp gelýär.
Jemläp aýtsak, ýaprak çeşmeleri ulaglary goldamak, gezelenç rahatlygyny ýokarlandyrmak we deň däl ýollaryň täsirini siňdirmek üçin ulanylýan asma çeşmäniň bir görnüşidir.
Leafaprak çeşmeleri köplenç has ösen asma ulgamlary bilen çalşylsa-da, çydamlylygy we ýük göterijilik ukyby sebäpli käbir agyr ulaglaryň dizaýnynda möhüm rol oýnaýar.

GEÇIRIŞ

1

Adaty köp ýaprakly çeşmeleri, parabolik ýaprak çeşmelerini, howa baglanyşdyryjylaryny we pyrryldak çyzgylaryny öz içine alýan dürli görnüşli ýaprak çeşmelerini üpjün ediň.
Ulagyň görnüşleri nukdaýnazaryndan agyr ýükli ýarym tirkeg ýaprak çeşmeleri, ýük maşynynyň ýaprak çeşmeleri, ýeňil tirkeg ýaprak çeşmeleri, awtobuslar we oba hojalygynyň ýaprak çeşmeleri bar.

Gaplamak

1

QC enjamlary

qc

Üstünlik

Hil tarapy

1) Çig mal

Galyňlygy 20 mm-den az.SUP9 materialyny ulanýarys

Galyňlygy 20-30 mm.50CRVA material ulanýarys

Galyňlygy 30 mm-den gowrak.51CRV4 material ulanýarys

Galyňlygy 50 mm-den gowrak.Çig mal hökmünde 52CrMoV4 saýlaýarys

2) söndürmek prosesi

Polat temperaturasyny 800 dereje töweregi berk gözegçilikde sakladyk.

bahary galyňlygyna görä 10 sekundyň içinde söndüriji ýagda süzýäris.

3) Ok atmak

Her ýygnanýan bahar stresiň aşagynda goýulýar.

Fatadawlyk synagy 150000-den gowrak sikusa ýetip biler

4) Elektroforetiki boýag

Her element elektroforetiki boýag ulanýar

Duz sepmek synagy 500 sagada ýetýär

Tehniki tarap

1 、 Önümiň tehniki ülňüleri I IATF16949 durmuşa geçirmek
2 spring 10-dan gowrak bahar inersenerleriniň goldawy
3 top Iň ýokarky 3 polat degirmenlerinden çig mal
4 St Stiffness Test Machine, Arc Height Sorting Machine tarapyndan synag edilen taýýar önümler;we ýadawlygy barlamak üçin maşyn
5 Met Metallografiki mikroskop, spektrofotometr, uglerod peç, uglerod we kükürt kombinirlenen analizator tarapyndan barlanylýan amallar;we gatylyk synagy
6 He atylylygy bejermek peç we söndüriji çyzyklar, gaplaýyş maşynlary, boş kesiş maşynlary ýaly awtomatiki CNC enjamlaryny ulanmak;we robot-assitant önümçiligi
7 customers Müşderilerimize ýüz tutmalary üçin baharyň dogry görnüşini saýlamaga kömek etmek üçin in engineeringenerçilik maslahaty ýaly tehniki goldaw beriň
8 customers Müşderilerimiziň aýratyn isleglerini kanagatlandyrmak üçin çydamly, ygtybarly we ýöriteleşdirilen çeşmeleri öndüriň.

Hyzmat tarapy

1 rich Baý tejribesi bolan ajaýyp topar
2 customers Müşderileriň nukdaýnazaryndan pikir ediň, iki tarapyň hem zerurlyklaryny yzygiderli we hünär taýdan çözüň we müşderileriň düşünip biljek görnüşinde habarlaşyň
3 urgent Gyssagly talaplary kanagatlandyrmak üçin ýörite dizaýn çözgütlerini, prototip görnüşini we çalt önümçilik mümkinçiliklerini hödürläň
4 customer Iň ýokary müşderi hyzmaty, sargytlary netijeli işlemek we wagtynda tabşyrmak


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň