Maşynymyň asma böleklerini haçan çalyşmaly?

Awtoulagyňyzyň asma böleklerini haçan çalyşmalydygyny bilmek, howpsuzlygy, ulag rahatlygyny we ulagyň umumy işleýşini saklamak üçin möhümdir.Ine, awtoulagyňyzyň asma komponentlerini çalyşmagyň wagtynyň bolup biljekdigini görkezýän käbir alamatlar:

1. Artykmaç eşik we ýyrtyk: wizual gözden geçirmekasma bölekleripyçaklar, dolandyryş gollary we amortizatorlar aşa könelmegiň, poslamagyň ýa-da zeperlenmegiň alamatlaryny ýüze çykaryp biler.Eger döwükleri, gözýaşlary ýa-da könelen rezin komponentleri görseňiz, olary çalyşmagyň wagty geldi.

2. Deňsiz teker geýimi: Çaýlamak ýa-da gabamak ýaly deň bolmadyk teker eşikleri görkezip bilertogtatmak meselesi.Könelen ýa-da zeper ýeten asma bölekler gabat gelmezlige sebäp bolup, tekeriň könelmegine sebäp bolup biler.Şinanyň geýilmeginiň tertipsizdigini görseňiz, asma enjamyňyzy barlaň.

3. Awtoulag bilen işlemek meselesi: Awtoulagyňyzyň işleýşinde ep-esli üýtgeşiklik, meselem, bedeniň aşa köp aýlanmagy, egilmek ýa-da öwrüm wagtynda süýşmek ýaly üýtgeşiklikler bartogtatmakmeseleler.Könelişen zarbalar ýa-da strutlar ulagyň durnuklylygyna we gözegçiligine zyýan berip, ýolda howpsuzlygyňyza täsir edip biler.

4. Artykmaç bökmek: Awtoulagyňyz ýolda böwsülenden ýa-da çümüp çykandan soň aşa egilse, bu amortizatorlaryň ýa-da strutlaryň könelendigini görkezýär.Dogry işleýän zarbalar ulagyň hereketine gözegçilik etmeli we rahat hereket etmegi üpjün etmeli.

5.Noise: Düwürtiklerden ýa-da deň däl ýerlerden süreniňizde gysmak, kakmak ýa-da gysyş sesleri könelendigini görkezýär.togtatmakpyçaklar ýa-da sway bar baglanyşyklary ýaly komponentler.Bu sesler wagtyň geçmegi bilen hasam erbetleşip biler we derrew çözülmelidir.

6.Mile we ýaşy:Işi togtatmakkomponentler, ulagyň beýleki bölekleri ýaly wagtyň geçmegi bilen könelýär.Highokary aralyk, gödek sürmek şertleri we howa şertlerine täsir etmek asma köýnegini çaltlaşdyryp biler.Mundan başga-da, rezin komponentleriň ýaş bilen baglanyşykly zaýalanmagy asma işine täsir edip biler.

7. Suwuklyk syzyşlary: Şok sorujylardan ýa-da strutlardan suwuklygyň syzmagy içerki könelmegi we şowsuzlygy görkezýär.Suwuklygyň syzýandygyny duýsaňyz, täsir edenleri çalyşmak zerurdyrtogtatmakoptimal öndürijiligi we howpsuzlygy üpjün etmek üçin komponentler.

Yzygiderli barlaglar we tehniki hyzmat, togtadyş meselelerini ir ýüze çykarmak we ulalmazdan ozal çözmek üçin möhümdir.Bu alamatlaryň haýsydyr birini başdan geçirýän bolsaňyz ýa-da şübhelenýän bolsaňyztogtatmakkynçylyklar, awtoulagyňyzy asma bölekleriniň çalşylmalydygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin ökde mehanik tarapyndan barlaň.


Iş wagty: Apr-23-2024