Trailer üçin haýsy ululykdaky ýaprak baharynyň gerekdigini nädip bilerin?

Awtoulagyňyz üçin dogry ölçegdäki ýaprak çeşmesini kesgitlemek, tirkegiň agramy, okuň kuwwaty we islenýän gezelenç aýratynlyklary ýaly birnäçe faktorlary öz içine alýar.Ine size kömek etmek üçin ädimme-ädim gollanma:

1. Awtoulagyňyzyň agramyny biliň: Awtoulagyňyzyň umumy awtoulag agramyny kesgitläň (GVWR).Bu iň ýokary agramtraileröz agramyny we ýüküň agramyny goşmak bilen howpsuz göterip biler.

2. Okuň kuwwatyny kesgitläň: Awtoulagyňyzyň ok güýjüni barlaň.Bu maglumatlar, adatça, ok bilen berkidilen bellikde ýa-da tabakda bolýar.Barlaňýaprakly baharokuňyzyň agramyny goldap bilersiňiz.

3. Oklaryň sanyna göz aýlaň: Awtoulagyňyzdaky oklaryň sany sanyna we görnüşine täsir edýärýaprak çeşmelerisaňa gerek.Her okuň adatça öz ýaprak çeşmeleri bolar.

4. Leafaprak çeşmesiniň görnüşini saýlaň: Leafaprak çeşmeleri dürli görnüşlerde gelýär, şol sandaadaty bahar, parabolik bahar we köp ýaprakly bahar.Saýlaýan görnüşiňiz, ýük göterijiligi, tirkeg konfigurasiýasy we gezelenç aýratynlyklary ýaly faktorlara baglydyr.

5. Bar bolan ýaprak çeşmelerini ölçäň (bar bolsa): Bar bolanlary çalyşýan bolsaňyzýaprak çeşmeleri, dogry ölçeg almagyňyzy üpjün etmek üçin ölçäň.Baharyň uzynlygyny bir gözüň ortasyndan beýlekisiniň merkezine çenli ölçäň.Şeýle hem, baharyň inini we galyňlygyny ölçäň.

6. Ride hiline göz aýlaň: Leafaprak çeşmeleri tirkegleriň sürüş hiline täsir edýän dürli konfigurasiýalarda gelýär.Has agyr ýaprakly çeşmeler has berk münmegi üpjün edip biler, ýeňilräk çeşmeler bolsa has ýeňil gezelenç hödürläp biler.Islegiňize we niýetlenen ulanyşyňyza görä saýlaň.

7. Hünärmen bilen maslahatlaşyň: Haýsy ýapragyň baharyny saýlamalydygyňyzy bilmeýän bolsaňyz ýa-da tirkegiňizde aýratyn talaplar bar bolsa, hünärmen tirkeg mehanigi ýa-da dileri bilen maslahatlaşyň.Awtoulagyňyzyň aýratynlyklaryna we ulanylyşyna esaslanyp görkezme berip bilerler.

8. Regerli düzgünleri barlaň:ýaprak çeşmeleritrailer howpsuzlygy we öndürijiligi üçin ýerli düzgünlere we ülňüleri berjaý etmegi saýlaýarsyňyz.

Bu faktorlary göz öňünde tutup we düýpli gözleg geçirip, ygtybarly we ygtybarly öndürijiligi üpjün etmek üçin tirkegiňiz üçin degişli ölçegdäki ýaprak çeşmesini saýlap bilersiňiz.


Iş wagty: Maý-06-2024