CARHOME hoş geldiňiz

Isuzu Öňe ýaprak bahary IPR5

Gysga düşündiriş:

Bölüm No. IPR5 Boýag Elektroforetiki boýag
Görnüş. 70 × 13 Model ýük maşyny
Material SUP7 MOQ 100 SET
Mugt Arch 152 Ösüşiň uzynlygy 1433
Agram 40.7 KGS Jemi HK 5 HK
Port ŞANGHAI / XIAMEN / BAŞGALAR Töleg T / T, L / C, D / P.
Eltip bermegiň wagty 15-30 gün Kepillik 12 aý

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

微 信 图片 _20240511172711

Springaprak çeşmesi ýeňil awtoulaglar üçin amatlydyr

1. Harydyň jemi 5 sany, çig malyň ululygy 70 * 13
2. Çig material SUP7
3. Mugt arka 152mm, ösüş uzynlygy 1433
4. tingiwopisde elektroforetiki boýag ulanylýar
5. Şeýle hem, dizaýn üçin müşderiniň çyzgylaryna esas döredip bileris

1. Harydyň jemi 5 sany has bar, ýöne 6 bölek hem ýasap bileris, 6-njy bölek gazyk), çig malyň ululygy 70 * 10
2. Çig material SUP9
3. Mugt arka 50mm, ösüş uzynlygy 970
4. tingiwopisde elektroforetiki boýag ulanylýar
5. Şeýle hem, dizaýn üçin müşderiniň çyzgylaryna esas döredip bileris

Diňe SUP7 materialy barmy?

Leafaprak çeşmeleri üçin ýörite polat materiallarynyň dört görnüşi bar, ýagny SUP7, SUP9, 50CrVA we 51CrV4

Polat plastinka çeşmeleri üçin SUP7, SUP9, 50CrVA we 51CrV4 arasynda iň oňat materialy saýlamak zerur mehaniki häsiýetlere, iş şertlerine we çykdajylara baglylykda dürli faktorlara baglydyr.Ine, bu materiallary deňeşdirmek:

1.SUP7 we SUP9:

Bularyň ikisi hem köplenç bahar programmalary üçin ulanylýar. SUP7 we SUP9 oňat çeýeligi, güýçliligi we berkligi hödürleýär, olary umumy maksatly bahar amaly üçin amatly edýär. Olar tygşytly görnüşler we öndürmek üçin aňsat.

Şeýle-de bolsa, 50CrVA ýa-da 51CrV4 ýaly garyndy polatlar bilen deňeşdirilende has ýadawlyga garşylygy bolup biler.

2.50CrVA:

50CrVA, hrom we vanadiý goşundylaryny öz içine alýan erginli polatdyr. SUP7 we SUP9.50CrVA ýaly uglerod polatlary bilen deňeşdirilende has ýokary güýç, gatylyk we ýadawlyga garşylyk görkezýär, tigirli ýüklemek şertlerinde has ýokary öndürijiligi we çydamlylygy talap edýän programmalar üçin amatly.

Iň ýokary mehaniki häsiýetleri möhüm bolan agyr ýa-da ýokary stresli programmalar üçin has ileri tutulyp bilner.

3. 51CrV4:

51CrV4 hrom we vanadiý düzümi bolan başga bir erginli bahar polatdyr. 50CrVA meňzeş häsiýetleri hödürleýär, ýöne birneme ýokary güýç we berklige eýe bolup biler.51CrV4 ajaýyp ýadawlyga çydamlylygy we çydamlylygy zerur bolan awtoulag asma ulgamlary ýaly programmalarda talap edilýär.

51CrV4 has ýokary öndürijilik hödürläp bilse-de, SUP7 we SUP9 ýaly uglerod polatlary bilen deňeşdirilende has gymmat çykyp biler.

Gysgaça aýtsak, çykdajy möhüm faktor bolsa we programma aşa öndürijiligi talap etmeýän bolsa, SUP7 ýa-da SUP9 amatly saýlaw bolup biler.Şeýle-de bolsa, has güýçli, ýadawlyga çydamlylygy we çydamlylygy talap edýän programmalar üçin 50CrVA ýa-da 51CrV4 ýaly garyndy polatlar has gowy bolup biler.Netijede, saýlama programmanyň aýratyn talaplaryny we çäklendirmelerini üns bilen gözden geçirmeli.

Goýmalar

Isuzu_Plaza_Isuzu_Forward_TKG-FRR

Lighteňil maşynymyň haýsy ýaprak çeşmesine mätäçdigini nädip bilerin?

Lighteňil awtoulagyňyz üçin degişli ýaprak çeşmesini kesgitlemek üçin birnäçe faktorlary göz öňünde tutmaly bolarsyňyz:
1. uckük awtoulagyňyzy biliň: ýeňil awtoulagyňyzyň ýasalyşyny, modelini we ýylyny kesgitläň.
2. adük göz öňünde tutuň: Degişli agram kuwwatyny saýlamak üçin awtoulagyňyzyň göterýän adaty ýüküni kesgitläň.
3. Häzirki bahary barlaň: Çalyşýan bolsaňyz, häzirki ýaprak baharynyň aýratynlyklaryny gözden geçiriň.
4. Asma görnüşi: truckük awtoulagyňyzyň adaty bahary, parabolik çeşmesi ýa-da köp ýaprakly bahar asma bardygyny biliň.
5. Hünärmen maslahatyny gözläň: Ynanmasaňyz mehanika ýa-da onlaýn çeşmelere ýüz tutuň.
6. Öndürijiniň teklipleri: Gabat gelýänligini ýük awtoulagynyň öndürijisinden barlaň.
7. Onlaýn gurallar: Gabat gelýän ýaprak çeşmelerini tapmak üçin onlaýn maglumat bazalaryny ulanyň.

Salgylanma

1

Adaty köp ýaprakly çeşmeleri, parabolik ýaprak çeşmelerini, howa baglanyşdyryjylaryny we pyrryldak çyzgylaryny öz içine alýan dürli görnüşli ýaprak çeşmelerini üpjün ediň.
Ulagyň görnüşleri nukdaýnazaryndan agyr ýükli ýarym tirkeg ýaprak çeşmeleri, ýük maşynynyň ýaprak çeşmeleri, ýeňil tirkeg ýaprak çeşmeleri, awtobuslar we oba hojalygynyň ýaprak çeşmeleri bar.

Gaplamak we eltip bermek

1

QC enjamlary

1

Biziň artykmaçlygymyz

Hil tarapy:

1) Çig mal

Galyňlygy 20 mm-den az.SUP9 materialyny ulanýarys

Galyňlygy 20-30 mm.50CRVA material ulanýarys

Galyňlygy 30 mm-den gowrak.51CRV4 material ulanýarys

Galyňlygy 50 mm-den gowrak.Çig mal hökmünde 52CrMoV4 saýlaýarys

2) söndürmek prosesi

Polat temperaturasyny 800 dereje töweregi berk gözegçilikde sakladyk.

Springazyň galyňlygyna görä 10 sekundyň içinde söndüriji ýagda çeşmäni süýşürýäris.

3) Ok atmak

Her ýygnanýan bahar stresiň aşagynda goýulýar.

Fatadawlyk synagy 150000 siklden geçip biler.

4) Elektroforetiki boýag

Her element elektroforetiki boýag ulanýar

Duz sepmek synagy 500 sagada ýetýär

Tehniki tarap

1 、 Hususlaşdyrma: Zawodymyz, ýük göterijiligi, ölçegleri we material islegleri ýaly aýratyn müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýaprak çeşmelerini düzüp biler.
2 、 Tejribe: Zawodymyzyň işgärleri ýaprak çeşmelerini taslamak we öndürmek, ýokary hilli önümleri üpjün etmek boýunça ýöriteleşdirilen bilimlere we başarnyklara eýe.
3 uality Hil gözegçiligi: Zawodymyz ýaprak çeşmeleriniň ygtybarlylygyny we berkligini kepillendirmek üçin berk hil gözegçiligini amala aşyrýar.
4 duction Önümçilik kuwwaty: Zawodymyz dürli pudaklaryň we müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp, köp mukdarda ýaprak çeşmelerini öndürmek ukybyna eýedir.
5 、 Wagtynda eltip bermek: Zawodymyzyň netijeli önümçilik we logistika amallary, müşderileriň meýilnamalaryny goldaýan, ýaprak çeşmelerini belli bir möhletde eltmäge mümkinçilik berýär.

Hyzmat tarapy

1 ly Wagtynda eltip bermek: Zawodyň netijeli önümçilik we logistika amallary, müşderileriň meýilnamalaryny goldaýan, ýaprak çeşmelerini belli bir möhletde eltmäge mümkinçilik berýär.
2 、 Material saýlamak: Zawod dürli zerurlyklary kanagatlandyryp, ýokary güýçli polat, birleşdirilen materiallar we beýleki erginler ýaly ýaprak çeşmeleri üçin birnäçe material wariantlaryny hödürleýär.
3 、 Tehniki goldaw: Zawod ýaprak baharyny saýlamak, gurnamak we bejermek boýunça müşderilere tehniki kömek we görkezme berýär.
4 、 Çykdajylaryň netijeliligi: Zawodyň tertipleşdirilen önümçilik prosesi we göwrümli tygşytlylygy, ýaprak çeşmeleri üçin bäsdeşlik nyrhlaryna sebäp bolýar.
5 、 Täzelik: Zawod ýaprak bahar dizaýnyny, öndürijiligini we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin gözleg we ösüş üçin yzygiderli maýa goýýar.
6 、 Müşderi hyzmaty: Zawod, soraglary çözmek, kömek bermek we ýaprakly bahar önümlerinden we hyzmatlaryndan umumy kanagatlanmagy üpjün etmek üçin müşderi hyzmat toparyny goldaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň