CARHOME hoş geldiňiz

FSR90 / FCD5CS üçin Isuzu ýapragy 8-98063-483-0

Gysga düşündiriş:

Bölüm No. 8-98063-483-0 Boýag Elektroforetiki boýag
Görnüş. 70 × 8/15/17/19 Model ýük maşyny
Material SUP7 / SUP9 MOQ 100 SET
Mugt Arch 81.1 Ösüşiň uzynlygy 1300
Agram 32.8 KGS Jemi HK 3 HK
Port ŞANGHAI / XIAMEN / BAŞGALAR Töleg T / T, L / C, D / P.
Eltip bermegiň wagty 15-30 gün Kepillik 12 aý

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

65d21354e43542f53d4494d71658deb

Springaprak çeşmesi ýeňil awtoulaglar üçin amatlydyr

1. Harydyň jemi 3 sany, SUP9 materialy 70 × 17/19, SUP7 materialy bolsa 70 × 8/15
2. Çig materialSUP7 we SUP9
3. Mugt arka 81,1mm, ösüş uzynlygy 1300
4. tingiwopisde elektroforetiki boýag ulanylýar
5. Şeýle hem, dizaýn üçin müşderiniň çyzgylaryna esas döredip bileris

Diňe SUP9 materialy barmy?

SUP7 we SUP9, ýaprak çeşmelerini öndürmekde köplenç ulanylýan bahar polatynyň iki görnüşidir.Ine, olaryň maddy düzümi we galyňlygy boýunça gatnaşyklaryna gysgaça syn:
1. Material düzümi:
SUP7: Çydamlylygy üçin ýokary kremniý we marganesli ýapon bahar polaty.
SUP9: Güýç üçin ýokary uglerod, hrom we marganesli ýapon bahar polaty.
2. Galyňlygy:
Ulagyň ýüküne we ulanylyşyna bagly. Agyr ýükler üçin ýeňil, ýeňil ýükler üçin has inçe.
3. Gatnaşyk:
SUP9 uglerodyň mukdary we garyndy elementleri sebäpli birneme ýokarydyr.
Saýlamak bahasy we aýratyn talaplar ýaly faktorlara baglydyr.
Galyňlygy ýük göterijiligine we ulagyň ulanylyşyna görä sazlap bolýar.

Goýmalar

FSR90SL

Leafaprak çeşmesiniň ýük göterijiligi nämeden ybarat?

Leafaprak çeşmesiniň ýük göterijiligi dürli faktorlara, şol sanda materialyna, dizaýnyna, ölçeglerine we ýapraklarynyň sanyna baglydyr.Adatça, ýaprak çeşmeleri in engineeringenerçilik we önümçilik döwründe kesgitlenýän agram derejelerine garşy durmak üçin niýetlenendir.
Leafaprak çeşmeleri, adatça, iň ýokary ýük göterijiligine ýa-da dizaýn çäginden geçmän goldap boljak iň ýokary agramyna görä bahalandyrylýar.Bu ýük göterijiligi köplenç öndüriji tarapyndan kesgitlenýär we amaly, ulagyň görnüşine we ulanylyşyna baglylykda üýtgäp biler.

Salgylanma

1

Adaty köp ýaprakly çeşmeleri, parabolik ýaprak çeşmelerini, howa baglanyşdyryjylaryny we pyrryldak çyzgylaryny öz içine alýan dürli görnüşli ýaprak çeşmelerini üpjün ediň.
Ulagyň görnüşleri nukdaýnazaryndan agyr ýükli ýarym tirkeg ýaprak çeşmeleri, ýük maşynynyň ýaprak çeşmeleri, ýeňil tirkeg ýaprak çeşmeleri, awtobuslar we oba hojalygynyň ýaprak çeşmeleri bar.

Gaplamak we eltip bermek

1

QC enjamlary

1

Biziň artykmaçlygymyz

Hil tarapy:

1) Çig mal

Galyňlygy 20 mm-den az.SUP9 materialyny ulanýarys

Galyňlygy 20-30 mm.50CRVA material ulanýarys

Galyňlygy 30 mm-den gowrak.51CRV4 material ulanýarys

Galyňlygy 50 mm-den gowrak.Çig mal hökmünde 52CrMoV4 saýlaýarys

2) söndürmek prosesi

Polat temperaturasyny 800 dereje töweregi berk gözegçilikde sakladyk.

Springazyň galyňlygyna görä 10 sekundyň içinde söndüriji ýagda çeşmäni süýşürýäris.

3) Ok atmak

Her ýygnanýan bahar stresiň aşagynda goýulýar.

Fatadawlyk synagy 150000 siklden geçip biler.

4) Elektroforetiki boýag

Her element elektroforetiki boýag ulanýar

Duz sepmek synagy 500 sagada ýetýär

Tehniki tarap

1 、 Hususlaşdyrma: Zawodymyz, ýük göterijiligi, ölçegleri we material islegleri ýaly aýratyn müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýaprak çeşmelerini düzüp biler.
2 、 Tejribe: Zawodymyzyň işgärleri ýaprak çeşmelerini taslamak we öndürmek, ýokary hilli önümleri üpjün etmek boýunça ýöriteleşdirilen bilimlere we başarnyklara eýe.
3 uality Hil gözegçiligi: Zawodymyz ýaprak çeşmeleriniň ygtybarlylygyny we berkligini kepillendirmek üçin berk hil gözegçiligini amala aşyrýar.
4 duction Önümçilik kuwwaty: Zawodymyz dürli pudaklaryň we müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp, köp mukdarda ýaprak çeşmelerini öndürmek ukybyna eýedir.
5 、 Wagtynda eltip bermek: Zawodymyzyň netijeli önümçilik we logistika amallary, müşderileriň meýilnamalaryny goldaýan, ýaprak çeşmelerini belli bir möhletde eltmäge mümkinçilik berýär.

Hyzmat tarapy

1 ly Wagtynda eltip bermek: Zawodyň netijeli önümçilik we logistika amallary, müşderileriň meýilnamalaryny goldaýan, ýaprak çeşmelerini belli bir möhletde eltmäge mümkinçilik berýär.
2 、 Material saýlamak: Zawod dürli zerurlyklary kanagatlandyryp, ýokary güýçli polat, birleşdirilen materiallar we beýleki erginler ýaly ýaprak çeşmeleri üçin birnäçe material wariantlaryny hödürleýär.
3 、 Tehniki goldaw: Zawod ýaprak baharyny saýlamak, gurnamak we bejermek boýunça müşderilere tehniki kömek we görkezme berýär.
4 、 Çykdajylaryň netijeliligi: Zawodyň tertipleşdirilen önümçilik prosesi we göwrümli tygşytlylygy, ýaprak çeşmeleri üçin bäsdeşlik nyrhlaryna sebäp bolýar.
5 、 Täzelik: Zawod ýaprak bahar dizaýnyny, öndürijiligini we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin gözleg we ösüş üçin yzygiderli maýa goýýar.
6 、 Müşderi hyzmaty: Zawod, soraglary çözmek, kömek bermek we ýaprakly bahar önümlerinden we hyzmatlaryndan umumy kanagatlanmagy üpjün etmek üçin müşderi hyzmat toparyny goldaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň