CARHOME hoş geldiňiz

“Europen MAN Front Parabolik ýaprak bahary” 81434026142 Agyr ýük awtoulagy üçin

Gysga düşündiriş:

Bölüm No. 81434026142, 81434026144, 81434026143 Boýag Elektroforetiki boýag
Görnüş. 90 * 18/25 Model Agyr iş
Material SUP9 MOQ 100 SET
Mugt Arch 171mm ± 5 Ösüşiň uzynlygy 1840
Agram 88 KGS Jemi HK 4 HK
Port ŞANGHAI / XIAMEN / BAŞGALAR Töleg T / T, L / C, D / P.
Eltip bermegiň wagty 15-30 gün Kepillik 12 aý

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

81434026142aq

Springaprak çeşmesi ýarym tirkeg üçin amatlydyr

1. Harydyň jemi 4 sany, çig malyň ululygy 90 * 18/25
2. Çig material SUP9
3. Erkin arka 171 ± 5mm, ösüş uzynlygy 1840 (920 + 920), gulaklaryň diametri 68
4. tingiwopisde elektroforetiki boýag ulanylýar
5. Şeýle hem, dizaýn üçin müşderiniň çyzgylaryna esas döredip bileris
6. leafaprak çeşmesiniň bu görnüşi MAN F90 / F2000 üçin amatlydyr

Semiarym tirkeglerde ýaprak çeşmeleri barmy?

Agyr ýaprak çeşmelerine baha berlende, artykmaçlyklaryny kemçiliklerine garanyňda ölçemek möhümdir.

Oňyn tarapy, agyr ýaprakly çeşmeler goldawy, durnuklylygy we ulagyň ýük götermek ukybyny ýokarlandyrmak ukyby üçin ýokary baha berilýär.Muňa garamazdan, olaryň göz öňünde tutmaly käbir kemçilikleri bar.

Esasy aladalaryň biri, esasanam ýeňil ýükleriň aşagynda göze ilýän ulagyň berkligini ýokarlandyrmak mümkinçiligi.Bu ýolagçylar üçin has amatly gezelenç edip biler we umumy ulag hiline zyýan ýetirip biler.Mundan başga-da, agyr ýaprak çeşmeleriniň goşmaça agramy ýangyç tygşytlylygyna we ulagyň işleýşine ýaramaz täsir edip biler.Güýçlendirilen berklik, deňsiz ýerlerde çekişiň peselmegine, ulagyň işleýşine we hereketine täsir edip biler.

Mundan başga-da, agyr ýaprakly çeşmeler, güýçlendirilen gurluşy we ýöriteleşdirilen dizaýny sebäpli adaty ýa-da ýeňil alternatiwalar bilen deňeşdirilende has ýokary baha belligi bilen gelýär.Netijede, satyn almak we gurnamak amallary has ýokary çykdajylary öz içine alyp biler.

Galyberse-de, agyr ýaprakly çeşmeler, optimal öndürijiligi üpjün etmek üçin köplenç ýygy-ýygydan tehniki hyzmaty we barlaglary talap edýär, bu bolsa tehniki hyzmat çykdajylarynyň köpelmegine we ulag eýeleri üçin oňaýsyzlyklara sebäp bolup biler.

Agyr ýaprakly çeşmeler ep-esli peýdalary hödürlän hem bolsa, karar bermezden ozal bu potensial kemçilikleri üns bilen gözden geçirmek zerurdyr.

Goýmalar

81434026142car

Trailerim üçin haýsy ýaprak çeşmeleriniň gerekdigini nädip bilerin?

Vehicleaprak çeşmelerini saklamak we olara hyzmat etmek, ulagyň amatly işlemegini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin zerurdyr.Bu kritiki asma komponentleri ulagyň agramyny göterýär we ýol zarbalaryny siňdirýär, bu bolsa ulagyň umumy saklanmagy üçin möhüm bolýar.

Leafaprak çeşmeleriniň yzygiderli wizual barlaglary könelmegiň, zaýalanmagyň ýa-da poslamagyň alamatlaryny kesgitlemek üçin zerurdyr.Leafaprak çeşmesiniň gurluş bitewiligini bozup biljek çatryklary, deformasiýalary ýa-da metal ýadawlygynyň alamatlaryny barlamak möhümdir.Dogry deňleşdirmek we gurnamak, deňsiz könelmegiň we işleýiş meseleleriniň öňüni almak üçinem möhümdir.

Ygtybarly çalgy ýaglaryny yzygiderli ulanmak, metaldan metal aragatnaşygyň öňüni almaga kömek edýär we sürtülmäni azaldýar, ýaprak baharynyň çeýeligini we öndürijiligini gorap saklaýar, esasanam kyn şertlerde.

Barlaglar wagtynda ýüze çykarylan islendik mesele, ownuk zeperleri bejermek, könelen bölekleri çalyşmak ýa-da ýaprak çeşmelerini üýtgetmek bilen baglanyşykly hünärli tehnik tarapyndan derrew çözülmelidir.Gündelik tehniki hyzmat U-boltlary berkitmegi, tork aýratynlyklaryna eýermegi we garry gyrymsy agaçlary çalyşmagy öz içine almalydyr.

Söwda we ýoldan daşarky ulaglar üçin ýaprak çeşmeleriniň kesgitlenen parametrlerde işlemegini üpjün etmek üçin wagtal-wagtal ýük synagy we asma ulgamyna baha bermek maslahat berilýär.Bu işjeň çemeleşme, öňüni alyş tehniki hyzmatyny ýa-da wagtynda çalşylmagyny üpjün edip, ýük göterijilik ukybynyň gowşamagyny ýa-da ýitmegini ir ýüze çykarmaga mümkinçilik berýär.

Gysgaça aýdylanda, ulagyň uzak ömri we howpsuzlygy üçin ýaprak çeşmelerine dogry ideg etmek we ideg etmek zerurdyr.Yzygiderli barlaglar geçirmek, ýeterlik ýag çalmagy üpjün etmek, meseleleri derrew çözmek we ýük synaglaryny geçirmek ýaprak çeşmeleriniň ömrüni uzaltmak we asma bilen baglanyşykly meseleleri azaltmak üçin möhüm ädimlerdir.Tejribeli hünärmenler bilen hyzmatdaşlyk we ýapragyň baharyny bejermek we bejermek üçin öndürijiniň görkezmelerine eýermek möhümdir.

Salgylanma

1

Adaty köp ýaprakly çeşmeleri, parabolik ýaprak çeşmelerini, howa baglanyşdyryjylaryny we pyrryldak çyzgylaryny öz içine alýan dürli görnüşli ýaprak çeşmelerini üpjün ediň.
Ulagyň görnüşleri nukdaýnazaryndan agyr ýükli ýarym tirkeg ýaprak çeşmeleri, ýük maşynynyň ýaprak çeşmeleri, ýeňil tirkeg ýaprak çeşmeleri, awtobuslar we oba hojalygynyň ýaprak çeşmeleri bar.

Gaplamak we eltip bermek

1

QC enjamlary

1

Biziň artykmaçlygymyz

Hil tarapy:

1) Çig mal

Galyňlygy 20 mm-den az.SUP9 materialyny ulanýarys

Galyňlygy 20-30 mm.50CRVA material ulanýarys

Galyňlygy 30 mm-den gowrak.51CRV4 material ulanýarys

Galyňlygy 50 mm-den gowrak.Çig mal hökmünde 52CrMoV4 saýlaýarys

2) söndürmek prosesi

Polat temperaturasyny 800 dereje töweregi berk gözegçilikde sakladyk.

Springazyň galyňlygyna görä 10 sekundyň içinde söndüriji ýagda çeşmäni süýşürýäris.

3) Ok atmak

Her ýygnanýan bahar stresiň aşagynda goýulýar.

Fatadawlyk synagy 150000 siklden geçip biler.

4) Elektroforetiki boýag

Her element elektroforetiki boýag ulanýar

Duz sepmek synagy 500 sagada ýetýär

Tehniki tarap

1. Ygtybarly öndürijilik: Leafaprak çeşmeleri yzygiderli öndürijilik aýratynlyklaryny görkezýär, ýaşaýjylaryň tutuş ulanylyşynda öňünden aýdylýan işlemegi we rahatlygy üpjün etmegini üpjün edýär.
2. Netijeli agram paýlanyşy: Ulagyň agramyny we ýüküni netijeli paýlamak bilen ýaprak çeşmeleri ýük balansyny ýokarlandyrýar we umumy durnuklylygy ýokarlandyrýar.
3. Iň ýokary täsir siňdirişi: Leafaprak çeşmeleri deň däl ýollaryň täsirini siňdirmekde we ýuwmakda has ýokarydyr, netijede has rahat we amatly gezelenç edýär.
4. Güýçlendirilen poslama garşylyk: Dogry bejermek we örtmek arkaly ýaprak çeşmeleri, dürli ekologiýa şertlerinde ömrüni we ygtybarlylygyny uzaldyp, poslama garşy ajaýyp garşylygy görkezýär.
5. Daşky gurşawyň durnuklylygy: leafaprak çeşmeleriniň gaýtadan ulanylmagy we gaýtadan ulanylmagy çeşmeleri tygşytlamak we ekologiýa taýdan arassa tejribäni öňe sürmek arkaly daşky gurşawyň durnuklylygyna goşant goşýar.

Hyzmat tarapy

1 、 Hususlaşdyrma: Zawodymyz, ýük göterijiligi, ölçegleri we material islegleri ýaly aýratyn müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýaprak çeşmelerini düzüp biler.
2 、 Tejribe: Zawodymyzyň işgärleri ýaprak çeşmelerini taslamak we öndürmek, ýokary hilli önümleri üpjün etmek boýunça ýöriteleşdirilen bilimlere we başarnyklara eýe.
3 uality Hil gözegçiligi: Zawodymyz ýaprak çeşmeleriniň ygtybarlylygyny we berkligini kepillendirmek üçin berk hil gözegçiligini amala aşyrýar.
4 duction Önümçilik kuwwaty: Zawodymyz dürli pudaklaryň we müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp, köp mukdarda ýaprak çeşmelerini öndürmek ukybyna eýedir.
5 、 Wagtynda eltip bermek: Zawodymyzyň netijeli önümçilik we logistika amallary, müşderileriň meýilnamalaryny goldaýan, ýaprak çeşmelerini belli bir möhletde eltmäge mümkinçilik berýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň