CARHOME hoş geldiňiz

Isuzu Elf ýapragy, NLR85 üçin 8-98001-543-1

Gysga düşündiriş:

Bölüm No. 8-98001-543-1 Boýag Elektroforetiki boýag
Görnüş. 70 × Model ýük maşyny
Material SUP9 MOQ 100 SET
Mugt Arch 148 Ösüşiň uzynlygy 100
Agram 25.4 KGS Jemi HK 3 HK
Port ŞANGHAI / XIAMEN / BAŞGALAR Töleg T / T, L / C, D / P.
Eltip bermegiň wagty 15-30 gün Kepillik 12 aý

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

874b8e4e5e6a3dae100690c1bf200dd

Springaprak çeşmesi ýeňil awtoulaglar üçin amatlydyr

1. Harydyň jemi 3 sany, çig malyň ululygy 70 * 13
2. Çig material SUP9
3. Mugt arka 42mm, ösüş uzynlygy 1200
4. tingiwopisde elektroforetiki boýag ulanylýar
5. Şeýle hem, dizaýn üçin müşderiniň çyzgylaryna esas döredip bileris

Esasy çeşmäniň we ýaprak çeşmesinde kömekçi ýaprak çeşmesiniň wezipeleri haýsylar?

Esasy çeşme, ulagyň agramyny göterýän we asma ulgamy üçin esasy ýassygy üpjün edýän ýaprakly ýaz ýygnagynyň esasy düzüm bölegi.Kömekçi ýaprak çeşmesi, esasy çeşmäniň artykmaç ýüklenmeginiň öňüni almak üçin ulag ýüklenende ýa-da çekilende goşmaça agramy goldaýan goşmaça çeşme.Esasy çeşme esasy agramy göterýän bolsa, kömekçi ýaprak çeşmesi asma ulgamynyň işleýşini üpjün edip, zerur bolanda goşmaça goldaw berýär.

Goýmalar

Täze-GR1_6275-NLR85-çärýek sagda (1)

Leafaprak çeşmesiniň ýük göterijiligi nämeden ybarat?

Leafaprak çeşmesiniň ýük göterijiligi dürli faktorlara, şol sanda materialyna, dizaýnyna, ölçeglerine we ýapraklarynyň sanyna baglydyr.Adatça, ýaprak çeşmeleri in engineeringenerçilik we önümçilik döwründe kesgitlenýän agram derejelerine garşy durmak üçin niýetlenendir.
Leafaprak çeşmeleri, adatça, iň ýokary ýük göterijiligine ýa-da dizaýn çäginden geçmän goldap boljak iň ýokary agramyna görä bahalandyrylýar.Bu ýük göterijiligi köplenç öndüriji tarapyndan kesgitlenýär we amaly, ulagyň görnüşine we ulanylyşyna baglylykda üýtgäp biler.

Salgylanma

1

Adaty köp ýaprakly çeşmeleri, parabolik ýaprak çeşmelerini, howa baglanyşdyryjylaryny we pyrryldak çyzgylaryny öz içine alýan dürli görnüşli ýaprak çeşmelerini üpjün ediň.
Ulagyň görnüşleri nukdaýnazaryndan agyr ýükli ýarym tirkeg ýaprak çeşmeleri, ýük maşynynyň ýaprak çeşmeleri, ýeňil tirkeg ýaprak çeşmeleri, awtobuslar we oba hojalygynyň ýaprak çeşmeleri bar.

Gaplamak we eltip bermek

1

QC enjamlary

1

Biziň artykmaçlygymyz

Hil tarapy:

1) Çig mal

Galyňlygy 20 mm-den az.SUP9 materialyny ulanýarys

Galyňlygy 20-30 mm.50CRVA material ulanýarys

Galyňlygy 30 mm-den gowrak.51CRV4 material ulanýarys

Galyňlygy 50 mm-den gowrak.Çig mal hökmünde 52CrMoV4 saýlaýarys

2) söndürmek prosesi

Polat temperaturasyny 800 dereje töweregi berk gözegçilikde sakladyk.

Springazyň galyňlygyna görä 10 sekundyň içinde söndüriji ýagda çeşmäni süýşürýäris.

3) Ok atmak

Her ýygnanýan bahar stresiň aşagynda goýulýar.

Fatadawlyk synagy 150000 siklden geçip biler.

4) Elektroforetiki boýag

Her element elektroforetiki boýag ulanýar

Duz sepmek synagy 500 sagada ýetýär

Tehniki tarap

1 、 Hususlaşdyrma: Zawodymyz, ýük göterijiligi, ölçegleri we material islegleri ýaly aýratyn müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýaprak çeşmelerini düzüp biler.
2 、 Tejribe: Zawodymyzyň işgärleri ýaprak çeşmelerini taslamak we öndürmek, ýokary hilli önümleri üpjün etmek boýunça ýöriteleşdirilen bilimlere we başarnyklara eýe.
3 uality Hil gözegçiligi: Zawodymyz ýaprak çeşmeleriniň ygtybarlylygyny we berkligini kepillendirmek üçin berk hil gözegçiligini amala aşyrýar.
4 duction Önümçilik kuwwaty: Zawodymyz dürli pudaklaryň we müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp, köp mukdarda ýaprak çeşmelerini öndürmek ukybyna eýedir.
5 、 Wagtynda eltip bermek: Zawodymyzyň netijeli önümçilik we logistika amallary, müşderileriň meýilnamalaryny goldaýan, ýaprak çeşmelerini belli bir möhletde eltmäge mümkinçilik berýär.

Hyzmat tarapy

1 ly Wagtynda eltip bermek: Zawodyň netijeli önümçilik we logistika amallary, müşderileriň meýilnamalaryny goldaýan, ýaprak çeşmelerini belli bir möhletde eltmäge mümkinçilik berýär.
2 、 Material saýlamak: Zawod dürli zerurlyklary kanagatlandyryp, ýokary güýçli polat, birleşdirilen materiallar we beýleki erginler ýaly ýaprak çeşmeleri üçin birnäçe material wariantlaryny hödürleýär.
3 、 Tehniki goldaw: Zawod ýaprak baharyny saýlamak, gurnamak we bejermek boýunça müşderilere tehniki kömek we görkezme berýär.
4 、 Çykdajylaryň netijeliligi: Zawodyň tertipleşdirilen önümçilik prosesi we göwrümli tygşytlylygy, ýaprak çeşmeleri üçin bäsdeşlik nyrhlaryna sebäp bolýar.
5 、 Täzelik: Zawod ýaprak bahar dizaýnyny, öndürijiligini we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin gözleg we ösüş üçin yzygiderli maýa goýýar.
6 、 Müşderi hyzmaty: Zawod, soraglary çözmek, kömek bermek we ýaprakly bahar önümlerinden we hyzmatlaryndan umumy kanagatlanmagy üpjün etmek üçin müşderi hyzmat toparyny goldaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň