CARHOME hoş geldiňiz

Agyr awtoulag we ýarym tirkeg üçin OEM hil rezin buş

Gysga düşündiriş:

Bölüm No. 880368 Töleg T / T, L / C, D / P.
Buşuň ululygy Ø30 × Ø57 × 102 Model Howa baglanyşygy BUSH
Port ŞANGHAI / XIAMEN / BAŞGALAR MOQ 100 HK
Eltip bermegiň wagty 15-30 gün Kepillik 12-36 aý

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Haryt aýratynlyklary
Metal häsiýetli
Metal material DIN, ASTM, JIS, BS, NF, GB Standard boýunça
Faceerüsti bejermek Awtoulag duralgasy, ýalpyldawuk, sink örtülen, spreý reňkli
Atylylygy bejermek Karburizasiýa, gatylygy söndürmek
Dartyş synagy Senagat standartlaryna laýyklyk
Tekizlemek synagy 2/3 çenli diametri ýok
Ot ýakmak synagy 5/4 çenli diametri ýok
Kauçuk häsiýetli
Kauçuk material NR, EPDM, SBR, NBR, CR we ş.m.
Kauçuk gatylygy 30-90 kenar A.
Dartyş güýji 7-25Mpa
Giňeldiş Omörite ýasalan
Gysyş toplumy 35%
Ozona çydamly Hilini 85% saklaň
Temperatura çydamly -45 ° C.
Garrylyga çydamly Hilini 85% saklaň
Nebite çydamly Sesiň üýtgemegi iň ýokary 10%
Elektrik geçirijisi Omörite ýasalan
Önümiň häsiýetnamasy
Heselim güýji Omörite ýasalan
Radial berkligi Omörite ýasalan
Okuň berkligi Omörite ýasalan
Torsional ýadawlyk Omörite ýasalan
Kepillik 3 ýyl ýa-da> 50000KM (OEM synpy)
1 ýyl (Market)

Goýmalar

amaly

Kauçuk gyrymsy ýaprak çeşmesini gurnama enjamlaryndan izolirlemek üçin ulanylýar.Springaprakly ýaz pasly polatdan, rezinden, bürünçden, poliuretandan ýa-da materiallaryň kombinasiýasyndan ýasalar.Springaz ýaprakly ýapraklar çeşmeleriň we ulagyň tork ýapragy ýaly gaty böleklerine durup bilýän beýleki ýapraklaryň gözünde bolýar.Truckaprak çeşmesi ýük awtoulaglarynda, tirkeglerde, ýarym tirkeglerde we ş.m. giňden bar. Awtoulagdaky ähli çeşmeler üçin polat bilen örtülen, yzky böleginde rezin bolan ýassyk bar.Springaprakly bahar ekwalaýzer gyrymsy agaçlary ýaprak çeşmeleriniň ujuny goldaýar we aýdyňlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.Kauçuk gyrymsy çäkli hereketiň çäginde işlemek üçin niýetlenendigi we ýag çalmagy talap etmeýändigi sebäpli, rezin pyçaklar gol we ýaprak pru .inalarynda gowy işleýär.Geýilýän ýüzleri ýok etmek üçin rezin gyrymsy içki we daşarky metal ýeňler bilen baglanyşdyrylýar.Daşky ýeň, adatça dolandyryş goluna ýa-da pru springina basylýar, içki ýeňi bolsa saklaýjy bolt bilen çarçuwa gysylýar.Kauçuk gyrymsy asma komponentiniň burulýan hereketini siňdirýändigi sebäpli, sürtülme ýa-da aýlanma köýnegi bolmaz.Geýmek meselesi diňe rezin gyrymsylyk içki we daşky ýeňlerinden aýrylanda ýüze çykýar.Kauçuk gabyklar, şassini ýol titremesinden we sesden izolirlemek üçin niýetlenendir.Ozon, ultramelewşe yşyk, aşa temperatura we beýleki atmosfera meseleleri rezin çişleri gatylaşdyrýar we sesiň we titremäniň ýaýramagyna sebäp bolýar.Könelen asma gabyklar aşaky we ýokarky dolandyryş gollaryny aşa abatlamak üçin asma beýleki abatlaýyş işleri aýrylanda aňsatlyk bilen tapylyp bilner.Köplenç rezin gabyklar dolandyryş goluny saklamaly we dolandyryş golunyň syýahatyny çäklendirmeli.Dolandyryş goly adaty syýahat çäginden aňsatlyk bilen süýşürilip bilinýän bolsa, rezin gyrymsy ýaramazlaşdy ýa-da pyçak bolt gowşady we içki ýeňini saklamaýar.Awtoulagyň adaty gözden geçirilişinde, rezin örtükleriň gatylaşmagy we stres bilen baglanyşykly döwülmegi barlanmalydyr.Köp ýagdaýlarda, gyrymsy demir ýeňinden aýrylanda, töwereginde emele gelýän rezin bölejikleriň gara reňkli halkasy bilen dargap bilýän gyrymsylygy aňsatlyk bilen tapyp bolýar.Beýleki ýagdaýlarda gyrymsy agaç deformasiýa edip, dolandyryş golunyň adaty merkezden merkezden daşlaşmagyna mümkinçilik döredip biler.Düwürtik deformasiýa bolanda polo positiveitel kamera burçy azalýar.

Salgylanma

salgylanma
No.ok. d B D A L
1 14 22 40.2 32 50
2 19 25 40.2 30 50
3 12 18 33.7 26 32
4 16 22 40.2 28 36
5 16 22 40 32 40
6 18 22 34 25 25
7 25.5 43 60 76 82
8 42 60 78 130 140
9 6 18 20 16 18
10 16 20 28.7 25.5 30
11 12.2 18 32.25 26 47.9
12 10.2 19 32 26 31.6
13 10.1 18 32.25 26 31.5
14 12.2 24 35 30 51
15 12.5 24 35 30 35
16 12.2 24 35 30 36
17 12.2 24 35 30 47
18 12.2 24 35 30 52
19 12.2 24 35 30 45
20 14.2 24 35 30 40
21 12.2 24 35 30 48
22 17.1 24 35 30 35
23 17.1 24 35 30 38
24 12.2 16 28 30 38
25 14.2 20 35 35 46
26 14.2 23 35 35 43
27 12.2 23 35 35 43
28 12.2 20 35 35 46
29 12.2 20 35 35 43
30 12.2 20 35 35 47

Gaplamak we eltip bermek

gaplamak

Biziň artykmaçlygymyz

1.OEM hili
2. qualityokary hilli rezin çig mal ulanmak
3. Howanyň we ýagyň täsir etmeýän güýçli pos garşylygy
Önümiň hilini kepillendirmek üçin 4.1-3 ýyl kepillik möhleti
5.Kabul edilip bilinýän söwda bellikleri
6. Iberilmezden ozal, iberilmezden ozal 100% hil barlagy geçirilmelidir

artykmaçlygy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň