CARHOME hoş geldiňiz

Upük daşaýan awtoulag, ulag we awtoulag üçin asma, ýaprak çeşmesini çalyşmak

Gysga düşündiriş:

Bölüm No. TOY HILUX KUN25 / 26 REAR Boýag Elektroforetiki boýag
Görnüş. 60 × 7/11 Model Pikap
Material SUP9 MOQ 100 SET
Mugt Arch Esasy157mm ± 5 , Wise8mm ± 3 Ösüşiň uzynlygy 1490
Agram 34.8 KGS Jemi HK 3 HK
Port ŞANGHAI / XIAMEN / BAŞGALAR Töleg T / T, L / C, D / P.
Eltip bermegiň wagty 15-30 gün Kepillik 12 aý

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Gurluş diagrammasy

Springaprak çeşmesi 4x4 almak üçin amatly

1. Harydyň jemi 3 sany, çig malyň ululygy 70 * 12, ikinji ýapragy üçin 70 * 15, üçünjisi 70 * 28
2. Çig material SUP9
3. Esasy erkin arka 157 ± 5mm, kömekçi erkin arka 8 ± 3mm, ösüş uzynlygy 1490, merkezi deşik 10.5
4. tingiwopisde elektroforetiki boýag ulanylýar
5. Şeýle hem, dizaýn üçin müşderiniň çyzgylaryna esas döredip bileris

4x4 ýaprak çeşmesiniň bölek belgisi:

SN OEM Nomer GÖRNÜŞ SN OEM Nomer GÖRNÜŞ
1 HOLD021D PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 28 TOY027B PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
2 JEEP004BD / S. PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 29 TOY027C PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
3 JEEP004BN / S. PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 30 TOY034B PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
4 MAZDA006B PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 31 TOY034C PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
5 MAZDA006C PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 32 TOY047A PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
6 MAZDA006D PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 33 TOY047B PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
7 MAZDA041A PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 34 TOY047C PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
8 MAZDA041B PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 35 TOY047D PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
9 MAZDA041C PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 36 TOY047E PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
10 MAZDA041D PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 37 TOY057A PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
11 MITS018B PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 38 TOY057B PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
12 MITS018C PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 39 TOY057C PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
13 MITS041A PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 40 TOY057D PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
14 MITS041B PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 41 TOY062B PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
15 MITS041C PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 42 TOY062C PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
16 MITS047A PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 43 TOY062D PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
17 NISS003BD / S. PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 44 TOY068B PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
18 NISS003BN / S. PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 45 TOY068C PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
19 NISS004BD / S. PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 46 TOY071B PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
20 NISS004BN / S. PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 47 TOY077A PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
21 NISS005BD / S. PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 48 TOY077B PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
22 NISS005BN / S. PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 49 TOY077C PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
23 NISS011CD / S. PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 50 TOY077D PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
24 NISS011CN / S. PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 51 VOLKS002B PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
25 NISS012CD / S. PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 52 VOLKS002C PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
26 NISS012CN / S. PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 53 JMC002B PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞLERI
27 NISS014AN / S. PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 54 JMC002C PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞLERI

Goýmalar

amaly

“CARHOME SPRING” haýsy çözgütleri hödürleýär?

Industryaprak çeşmesi we pudakda asma ygtyýary bolansoň, “CARHOME Spring” awtoulagyňyzyň ýük göterijiligini ýokarlandyrmagyň dürli usullaryny hödürleýär.Truckük awtoulagynyň islendik görnüşi ýa-da modeli üçin agyr ýükleri çekmek we çekmek üçin adaty we agyr ýaprak çeşmelerini hödürleýäris.Şeýle hem, takyk aýratynlyklaryňyza laýyk dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.Leafaprak çeşmelerinden başga-da, asma güýjüňizi ýokarlandyrmak üçin goşmaça ýaprak toplumlaryny göterýäris.Haýsy önümleri talap edýändigiňizi bilmeýän bolsaňyz, bize habar beriň we iň täsirli çözgüdi kesgitlemek üçin zerurlyklaryňyzy seljermäge kömek ederis.

Parabolik ýaprak baharynyň artykmaçlyklary

Parabolik çeşme, esasan, çyzykly däl-de, parabolik görnüşde ýasalan ýaprak ýa-da ýapraklar toplumydyr.Şeýlelik bilen, ýapragyň galyň bolan ýerinden, ujuna, has inçe bolan ýerinden, parabolik görnüşde peselýär.Leafapragyň bir görnüşi, ulagyň okuna güýç paýlanyşyny amala aşyrýar we adaty çeşmeden has gowy işleýär.Leafaprak çeşmesi şassi bilen ulagyň okunyň arasynda möhüm baglanyşykdyr. Energiýany siňdirmekde we saklamakda we goýbermekde goşmaça rol oýnaýar.Uzynlygy boýunça birmeňzeş stres prternasy bar. Netijeliligine görä, adaty ýaprak çeşmesinden birneme öňe geçýär.
1. Parabolik bahar ýygnanyşygy, adaty bahar ýygnagy bilen deňeşdirilende az mukdarda ýapraklary öz içine alýar, ýöne deň ýük göterip bilýär.
2. Parabolik çeşmeler uzyn sürüjiler üçin amatlydyr, sürüjä has oňat rahatlygy we gözegçiligi üpjün edýär.
3. Parabolik ýygnagyň her ýapragy aýratyn çeşme hökmünde hereket edýär.
4. Parabolik bahar ýygnagynda ähli ýapraklar adaty ýaprak bahar ýygnagynda bolşy ýaly deň ýük göterýär.
5. Parabolik ýapraklaryň arasynda boşluk bar, bu ýapraklaryň arasyndaky sürtülmäni azaldýar we has oňat rahatlygy üpjün edýär.
6. Parabolik ýygnagyň agramy adaty bahar ýygnagyndan 30% az, öz gezeginde ulagyň töleg ýüki ýokarlanýar.
7. Parabolik ýazda gözüň galyňlygy adaty bahar bilen deňeşdirilende ýokarlanýar, bu meýdandaky göz ýetmezçiligini azaldýar.
8. Parabolik bahary öndürmek üçin ulanylýan çig mal derejesi 50CrV4 / SUP 11A bolup, adaty ýazda ulanylýan 65Si7 / SUP 9A bilen deňeşdirilende has güýçli.
9. Merkez çyzyklary adaty ýygnanyşykda beýle däl ýapraklaryň arasynda sürtülme, suw we palçyk böwetlenmezligi üçin parabolik ýygnakda ulanylýar.
10. igueadawlyk ömrüni gowulandyrmak üçin parabolik çeşmeler, adaty atylan çeşmeler bilen deňeşdirilende, gözegçilikde saklanýar.
11.Henkel örtügi adaty çeşmelerde gara oksid palto bilen deňeşdirilende parabolik çeşmelerde ýerine ýetirilýär.
12. Parabolik bahar ýygnanyşygynda ýük göterijilik ukyby, bir parabolik kömekçi ýapragy goşmak bilen ýaprak adaty çeşmeleriň üç ýapragynyň goşulmagyna deňdir.

Salgylanma

para

Adaty köp ýaprakly çeşmeleri, parabolik ýaprak çeşmelerini, howa baglanyşdyryjylaryny we pyrryldak çyzgylaryny öz içine alýan dürli görnüşli ýaprak çeşmelerini üpjün ediň.
Ulagyň görnüşleri nukdaýnazaryndan agyr ýükli ýarym tirkeg ýaprak çeşmeleri, ýük maşynynyň ýaprak çeşmeleri, ýeňil tirkeg ýaprak çeşmeleri, awtobuslar we oba hojalygynyň ýaprak çeşmeleri bar.

Gaplamak we eltip bermek

gaplamak

QC enjamlary

qc

Biziň artykmaçlygymyz

1) Çig mal

Galyňlygy 20 mm-den az.SUP9 materialyny ulanýarys

Galyňlygy 20-30 mm.50CRVA material ulanýarys

Galyňlygy 30 mm-den gowrak.51CRV4 material ulanýarys

Galyňlygy 50 mm-den gowrak.Çig mal hökmünde 52CrMoV4 saýlaýarys

2) söndürmek prosesi

Polat temperaturasyny 800 dereje töweregi berk gözegçilikde sakladyk.

Springazyň galyňlygyna görä 10 sekundyň içinde söndüriji ýagda çeşmäni süýşürýäris.

3) Ok atmak

Her ýygnanýan bahar stresiň aşagynda goýulýar.

Fatadawlyk synagy 150000 siklden geçip biler.

4) Elektroforetiki boýag

Her element elektroforetiki boýag ulanýar

Duz sepmek synagy 500 sagada ýetýär

Tehniki tarap

1 、 Önümiň tehniki ülňüleri I IATF16949 durmuşa geçirmek
2 spring 10-dan gowrak bahar inersenerleriniň goldawy
3 top Iň ýokarky 3 polat degirmenlerinden çig mal
4 St Stiffness Test Machine, Arc Height Sorting Machine tarapyndan synag edilen taýýar önümler;we ýadawlygy barlamak üçin maşyn
5 Met Metallografiki mikroskop, spektrofotometr, uglerod peç, uglerod we kükürt kombinirlenen analizator tarapyndan barlanylýan amallar;we gatylyk synagy
6 He atylylygy bejermek peç we söndüriji çyzyklar, gaplaýyş maşynlary, boş kesiş maşynlary ýaly awtomatiki CNC enjamlaryny ulanmak;we robot-assitant önümçiligi
7 product Önüm garyndysyny optimizirläň we müşderiniň satyn alyş bahasyny azaldyň
8 design Dizaýn goldawyny beriň customer müşderiniň bahasyna görä ýaprak çeşmesini dizaýn etmek

Hyzmat tarapy

1 rich Baý tejribesi bolan ajaýyp topar
2 customers Müşderileriň nukdaýnazaryndan pikir ediň, iki tarapyň hem zerurlyklaryny yzygiderli we hünär taýdan çözüň we müşderileriň düşünip biljek görnüşinde habarlaşyň
3、7x24 iş wagty hyzmatymyzy yzygiderli, hünärli, wagtynda we netijeli üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň