CARHOME hoş geldiňiz

“Trailer” ýarym tirkegli awtoulag awtoulaglary zyňylýan ýük awtoulaglary üçin Sup9

Gysga düşündiriş:

Bölüm No. MAZ BT50 4X4 REAR Boýag Elektroforetiki boýag
Görnüş. 60 × 8/13 Model Pikap
Material SUP9 MOQ 100 SET
Mugt Arch Esasy128mm ± 6 , Wise15mm ± 5 Ösüşiň uzynlygy 995
Agram 11.4 KGS Jemi HK 4 HK
Port ŞANGHAI / XIAMEN / BAŞGALAR Töleg T / T, L / C, D / P.
Eltip bermegiň wagty 15-30 gün Kepillik 12 aý

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Gurluş diagrammasy

Springaprak çeşmesi 4x4 almak üçin amatly

1. Harydyň jemi 4 sany, çig malyň ululygy birinji we ikinji ýaprak üçin 50 * 7, üçünjisi 50 * 6, dördünji ýapragy 50 * 15
2. Çig material SUP9
3. Esasy erkin arka 128 ± 6mm, kömekçi erkin arka 15 ± 5mm, ösüş uzynlygy 995, merkezi deşik 8.5
4. tingiwopisde elektroforetiki boýag ulanylýar
5. Şeýle hem, dizaýn üçin müşderiniň çyzgylaryna esas döredip bileris

4x4 ýaprak çeşmesiniň bölek belgisi:

SN OEM Nomer GÖRNÜŞ SN OEM Nomer GÖRNÜŞ
1 FOR002A PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 13 TOY008C PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
2 FOR002B PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 14 TOY009B PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
3 FOR002C PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 15 TOY009C PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
4 HOLD004BD / S. PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 16 TOY009D PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
5 HOLD004BN / S. PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 17 TOY009E PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
6 HOLD004CD / S. PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 18 TOY010BD / S. PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
7 HOLD004CN / S. PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 19 TOY010BN / S. PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
8 HOLD006B PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 20 TOY010CD / S. PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
9 HOLD006C PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 21 TOY010CN / S. PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
10 HOLD006D PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 22 TOY011B PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
11 HOLD021B PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 23 TOY011C PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
12 HOLD021C PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI 24 TOY027A PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

Goýmalar

amaly

Leafaprak çeşmeleri çekmek we ekmek bilen nähili kömek edýär?

Leafaprak çeşmeleri ýük awtoulaglarynyň asma ulgamlarynyň köpüsiniň möhüm bölegi bolup, rahat hereket etmek üçin böwetleri, çukurlary we beýleki täsirleri siňdirip, ulaga goldaw berýär.Truckük awtoulagynyň agramyndan başga-da, çeşmeler ýolagçylara we ýüklere ýüklenende we tirkeg we beýleki goşundylar çekilende bedeniň ýokary galmagyna kömek edýär.Leafaprak çeşmeleriniň özboluşly, wagt synagy dizaýny, asmany häzirki kuwwatyna görä sazlamaga we ýük awtoulagyňyzy dogry beýiklikde we ýagdaýda saklamaga mümkinçilik berýär.

Karhome bahary haýsy çözgütleri berýär?

Industryaprak çeşmesi we pudakda asma ygtyýary bolansoň, “CARHOME Spring” awtoulagyňyzyň ýük göterijiligini ýokarlandyrmagyň dürli usullaryny hödürleýär.Truckük awtoulagynyň islendik görnüşi ýa-da modeli üçin agyr ýükleri çekmek we çekmek üçin adaty we agyr ýaprak çeşmelerini hödürleýäris.Şeýle hem, takyk aýratynlyklaryňyza laýyk dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.Leafaprak çeşmelerinden başga-da, asma güýjüňizi ýokarlandyrmak üçin goşmaça ýaprak toplumlaryny göterýäris.Haýsy önümleri talap edýändigiňizi bilmeýän bolsaňyz, bize habar beriň we iň täsirli çözgüdi kesgitlemek üçin zerurlyklaryňyzy seljermäge kömek ederis.

Salgylanma

para

Adaty köp ýaprakly çeşmeleri, parabolik ýaprak çeşmelerini, howa baglanyşdyryjylaryny we pyrryldak çyzgylaryny öz içine alýan dürli görnüşli ýaprak çeşmelerini üpjün ediň.
Ulagyň görnüşleri nukdaýnazaryndan agyr ýükli ýarym tirkeg ýaprak çeşmeleri, ýük maşynynyň ýaprak çeşmeleri, ýeňil tirkeg ýaprak çeşmeleri, awtobuslar we oba hojalygynyň ýaprak çeşmeleri bar.

Gaplamak we eltip bermek

gaplamak

QC enjamlary

qc

Biziň artykmaçlygymyz

1) Çig mal

Galyňlygy 20 mm-den az.SUP9 materialyny ulanýarys

Galyňlygy 20-30 mm.50CRVA material ulanýarys

Galyňlygy 30 mm-den gowrak.51CRV4 material ulanýarys

Galyňlygy 50 mm-den gowrak.Çig mal hökmünde 52CrMoV4 saýlaýarys

2) söndürmek prosesi

Polat temperaturasyny 800 dereje töweregi berk gözegçilikde sakladyk.

Springazyň galyňlygyna görä 10 sekundyň içinde söndüriji ýagda çeşmäni süýşürýäris.

3) Ok atmak

Her ýygnanýan bahar stresiň aşagynda goýulýar.

Fatadawlyk synagy 150000 siklden geçip biler.

4) Elektroforetiki boýag

Her element elektroforetiki boýag ulanýar

Duz sepmek synagy 500 sagada ýetýär

Tehniki tarap

1 、 Önümiň tehniki ülňüleri I IATF16949 durmuşa geçirmek
2 spring 10-dan gowrak bahar inersenerleriniň goldawy
3 top Iň ýokarky 3 polat degirmenlerinden çig mal
4 St Stiffness Test Machine, Arc Height Sorting Machine tarapyndan synag edilen taýýar önümler;we ýadawlygy barlamak üçin maşyn
5 Met Metallografiki mikroskop, spektrofotometr, uglerod peç, uglerod we kükürt kombinirlenen analizator tarapyndan barlanylýan amallar;we gatylyk synagy
6 He atylylygy bejermek peç we söndüriji çyzyklar, gaplaýyş maşynlary, boş kesiş maşynlary ýaly awtomatiki CNC enjamlaryny ulanmak;we robot-assitant önümçiligi
7 product Önüm garyndysyny optimizirläň we müşderiniň satyn alyş bahasyny azaldyň
8 design Dizaýn goldawyny beriň customer müşderiniň bahasyna görä ýaprak çeşmesini dizaýn etmek

Hyzmat tarapy

1 rich Baý tejribesi bolan ajaýyp topar
2 customers Müşderileriň nukdaýnazaryndan pikir ediň, iki tarapyň hem zerurlyklaryny yzygiderli we hünär taýdan çözüň we müşderileriň düşünip biljek görnüşinde habarlaşyň
3、7x24 iş wagty hyzmatymyzy yzygiderli, hünärli, wagtynda we netijeli üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň