CARHOME hoş geldiňiz

Hytaý OEM öndürijisi 4X4 ýük awtoulagyny almak üçin ýaprak bahary

Gysga düşündiriş:

Bölüm No. TOY L / CRUISER REAR Boýag Elektroforetiki boýag
Görnüş. 70 × 7/14 Model Pikap
Material SUP9 MOQ 100 SET
Mugt Arch 285mm ± 1, mm ± 1 Ösüşiň uzynlygy 1500
Agram 54.9 KGS Jemi HK 10 HK
Port ŞANGHAI / XIAMEN / BAŞGALAR Töleg T / T, L / C, D / P.
Eltip bermegiň wagty 15-30 gün Kepillik 12 aý

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Gurluş diagrammasy

Leafaprak çeşmesi TOY L / CRUISER REAR Pikap üçin amatly

1. Harydyň jemi 10 sany, çig malyň ululygy birinji ýaprak üçin 70 * 7, dokuzynjy we onunjy ýaprak 70 * 14
2. Çig material SUP9
3. Esasy erkin arka 285 ± 1mm, kömekçi erkin arka 4 ± 1mm, ösüş uzynlygy 1500, merkezi deşik 10.5
4. tingiwopisde elektroforetiki boýag ulanylýar
5. Şeýle hem, dizaýn üçin müşderiniň çyzgylaryna esas döredip bileris

4x4 ýaprak çeşmesiniň bölek belgisi:

SN TOYOTA OEM LEAF ASSY SIZE (MM) SN TOYOTA OEM LEAF ASSY SIZE (MM)
1 48210-35061 F1 / F2 50 × 7/60 × 7 13 48210-60742 RA 70 × 7
2 48210-35670 RA 60 × 7 14 48110-60391 FA 10L 70 × 7
3 48110-35210 FA 7L 60 × 7 15 48210-9760A FA 7L 80 × 12
4 48210-35120 FA 5L 60 × 7 16 48101-3031 F1 / F2 10L 90 × 13
5 HILUX REAR RA 5L 60 × 8 17 48112-1250 F1 / F2 90 × 13
6 48210-226660 RA 5L 60 × 8 18 48211-1460 R1 90 × 20
7 48110-60160 RA 5L 70 × 6 19 48211-35881 .11 / .22 60 × 7
8 48110-60170 RA 7L 70 × 7 20 48211-OK230 .11 / .22 60 × 8
9 48210-60211 RA 5L 70 × 7 21 48110-60250 .11 / .22 70 × 6
10 48210-60430 RA 9L 70 × 7 22 48210-60010 .11 / .22 70 × 7
11 48211-60209 R1 / R2 10L 70 × 7 23 48210-60240 .11 / .22 70 × 7
12 48210-60062 F1 / F2 70 × 6 24 48110-60020 .11 / .22 70 × 6

 

Goýmalar

amaly

Leafaprak çeşmeleri näme?

Leafaprak çeşmeleri, biri-birine sandwiçlenen dürli ululykdaky polat gatlaklaryndan düzülen asma görnüşidir.Leafaprakly bahar gurnamalarynyň köpüsi, iki ujuna basyş goşulanda, çeýe bolmaga mümkinçilik berýän bahar polatynyň kömegi bilen elliptik şekilde emele gelýär, ýöne soňundan damping prosesi arkaly öňki ýagdaýyna gaýdyp gelýär.Polat, adatça, gönüburçly böleklere bölünýär we bir gezek iki ujundaky demir gysgyçlar we ýapraklaryň ortasyndan uly bolt bilen bilelikde saklanýar.Soňra uly U-boltlary ulanyp, awtoulagyň okuna dakylýar we asmany ýerinde saklaýar.Bahar poladynyň çeýeligi, hereket edende awtoulagyň rahatlygy we dolandyrylmagy üçin asmanyň içinde ep-esli mümkinçilik döredýär we ýaprakly bahar gurnamasy, diňe HGV-lerde we Harby bölümlerde tapylýandygyna garamazdan, onlarça ýyllap awtoulaglar üçin amatly wariant hökmünde subut edildi. ulaglar şu günler.

Adetmezçilikleri näme?

Leafaprak sazlamalarynyň uly bir zyýany, asma sazlamak meselesinde ajaýyp däl.Acingaryş we öndürijilikli awtoulag programmalarynda, sürüjilik şertleri we dürli sürüş stilleri üçin asma gurnamany dolandyrmak möhümdir, häzirki wagtda sazlanyp bilinýän örtükler arkaly has aňsat.Leafaprak sazlamalarynyň sazlanyşynyň ýoklugy, ýaprak çeşmeleriniň uçlarynyň şassä birikdirilmegi bilen ýapraklaryň gysgalmagy ýa-da uzalmagy üçin gaty az mümkinçilik döredýär.Şonuň üçin düzedişler diňe ýaprak çeşmelerini düzmek üçin ulanylýan materialyň güýji we çeýeligi arkaly edilip bilner.Sapraklar şeýle hem hereketiň gaty az ugruna ýol açýar we diňe dikligine hereket etmek üçin döredilen, bahar we çygly kombinasiýa has uly hereket diapazony bilen dolandyrylyp bilner.Leafaprak çeşmeleri biri-birine berk gysylýar we şassä berkidilýär, şeýle hem ok bilen gysylýar, şeýlelik bilen bogunlarda we sazlamalary bilelikde saklaýan birikmelerde agyr könelmegine sebäp bolup biljek başga hereket ugruna hiç hili mümkinçilik bermeýär.Janly arka ok bilen bu baglanyşyk, köne Mustanglaryň meşhur bolan has döwrebap garaşsyz asma gurnama bilen deňeşdirilende awtoulagda gülkünç dinamiki aýratynlyklara sebäp bolup biler.Asma we ok bilelikde aýlanmaga mejbur bolany üçin, yzky ok ýokary tizlikli burçlarda aýlanar, häzirki zaman çygly ulgam sürüjilik tejribesine has rahatlyk goşar, dik bahar bilen deňeşdirilende, ýaprak çeşmeleri adatça has berk bolýar. polat konstruksiýasyna we berkidilen we gysylan berk paketine çenli.Şonuň üçin münmek rahatlygy, 1970-nji ýyllarda gündelik awtoulaglara tygşytly görnüşde dogry damperler girizilenden soň meşhurlygyny ep-esli peselden ýaprak çeşmelerini ulanýan ulaglaryň aýratynlygy däl.

Salgylanma

para

Adaty köp ýaprakly çeşmeleri, parabolik ýaprak çeşmelerini, howa baglanyşdyryjylaryny we pyrryldak çyzgylaryny öz içine alýan dürli görnüşli ýaprak çeşmelerini üpjün ediň.
Ulagyň görnüşleri nukdaýnazaryndan agyr ýükli ýarym tirkeg ýaprak çeşmeleri, ýük maşynynyň ýaprak çeşmeleri, ýeňil tirkeg ýaprak çeşmeleri, awtobuslar we oba hojalygynyň ýaprak çeşmeleri bar.

Gaplamak we eltip bermek

gaplamak

QC enjamlary

qc

Biziň artykmaçlygymyz

1) Çig mal

Galyňlygy 20 mm-den az.SUP9 materialyny ulanýarys

Galyňlygy 20-30 mm.50CRVA material ulanýarys

Galyňlygy 30 mm-den gowrak.51CRV4 material ulanýarys

Galyňlygy 50 mm-den gowrak.Çig mal hökmünde 52CrMoV4 saýlaýarys

2) söndürmek prosesi

Polat temperaturasyny 800 dereje töweregi berk gözegçilikde sakladyk.

Springazyň galyňlygyna görä 10 sekundyň içinde söndüriji ýagda çeşmäni süýşürýäris.

3) Ok atmak

Her ýygnanýan bahar stresiň aşagynda goýulýar.

Fatadawlyk synagy 150000 siklden geçip biler.

4) Elektroforetiki boýag

Her element elektroforetiki boýag ulanýar

Duz sepmek synagy 500 sagada ýetýär

Tehniki tarap

1 、 Önümiň tehniki ülňüleri GB GB / T 19844-2018, GT / T 1222-2007
2 support Goldaw bermek üçin köp ýyllyk tejribesi bolan 10-dan gowrak bahar inersenerleri
3 China Hytaýdaky iň gowy 3 polat zawodyndan çig mal
4 St Gatylyk synag maşyny, ark beýikligi sortlaýyş enjamy we ýadawlygy barlamak enjamy we ş.m.
5 Met Metallografiki mikroskop, spektrofotometr, uglerod peç, uglerod we kükürt kombinirlenen analizator we gatylyk synagy we ş.m. tarapyndan barlanan amallar
6 He atylylygy bejermek liniýalary we söndüriji çyzyklar, Tapyş maşyny, kesiji maşyn we robot-assitant önümçiligi we ş.m. ýaly awtomatiki CNC enjamlaryny ulanmak.
7 product Önüm garyndysyny optimizirläň we müşderileriň satyn alyş bahasyny azaldyň
8 customers Dizaýn goldawyny beriň customers müşderileriň bahasyny we talaplaryny kanagatlandyrmak üçin

Hyzmat tarapy

1 rich Baý tejribesi bolan ajaýyp topar professional hünär hyzmatyny edýär
2 customers Müşderileriň nukdaýnazaryndan pikir etmek, iki tarapyň hem zerurlyklaryny yzygiderli we hünär taýdan çözmek we müşderilerimiziň düşünip biljek görnüşinde habarlaşmak
Hyzmatymyzy yzygiderli, hünärmen, öz wagtynda we netijeli üpjün etmek üçin 3、7x24 iş wagty


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň