CARHOME hoş geldiňiz

4 × 4 upük awtoulagynyň yzky togtadylmagy üçin ýaprak çeşmeleri

Gysga düşündiriş:

Bölüm No. RS 589941-315A Boýag Elektroforetiki boýag
Görnüş. 60 * 7/12 Model 4 × 4 Pikap
Material SUP9 MOQ 100 SET
Mugt Arch 主 170mm ± 6 , mm 5mm ± 3 Ösüşiň uzynlygy 1200
Agram 18.8 KGS Jemi HK 5 HK
Port ŞANGHAI / XIAMEN / BAŞGALAR Töleg T / T, L / C, D / P.
Eltip bermegiň wagty 15-30 gün Kepillik 12 aý

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

jikme-jiklik

Springaprak çeşmesi 4x4 almak üçin amatly

Total Jemi önümiň jemi 5 sany, çig malyň ululygy birinji 、 ikinji we üçünji ýaprak üçin 60 * 7, dördünji we bäşinji ýaprak 60 * 12
Aw Çig mal SUP9
Free Esasy erkin arka 170 ± 6mm, kömekçi erkin arka 5 ± 3mm, ösüş uzynlygy 1200, merkezi deşik 8.5
● tingiwopisde elektroforetiki reňk ulanylýar
Also Şeýle hem, dizaýn üçin müşderiniň çyzgylaryna esas döredip bileris

4x4 ýaprak çeşmesiniň bölek belgisi:

SN GÖRNÜŞ OEM Nomer SN GÖRNÜŞ OEM Nomer
1 HINO 48150-2341A-FA 11 TOYOTA 48110-60062
2 HINO 48220-3360B-RA 12 TOYOTA 48210-35651
3 HINO 48210-2660 BHD 13 HINO 48110-87334 FA
4 TOYOTA 48210-35830 14 TOYOTA 48110-35230
5 TOYOTA 48210-33830 15 TOYOTA 48210-OK010
6 TOYOTA 48110-60062 16 TOYOTA 48210-35170
7 TOYOTA 48110-60160 17 TOYOTA 48210-35670
8 TOYOTA 48210-60240 18 TOYOTA 48210-26340
9 TOYOTA 48110-60250 19 TOYOTA 48210-35120
10 PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI MITS018C 20 PIKKUP 4X4 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI MITS018B

Goýmalar

amaly

Leafaprak çeşmeleri näme?

Leafaprak çeşmeleri, biri-birine sandwiçlenen dürli ululykdaky polat gatlaklaryndan düzülen asma görnüşidir.Leafaprakly bahar gurnamalarynyň köpüsi, iki ujuna basyş goşulanda, çeýe bolmaga mümkinçilik berýän bahar polatynyň kömegi bilen elliptik şekilde emele gelýär, ýöne soňundan damping prosesi arkaly öňki ýagdaýyna gaýdyp gelýär.Polat, adatça, gönüburçly böleklere bölünýär we bir gezek iki ujundaky demir gysgyçlar we ýapraklaryň ortasyndan uly bolt bilen bilelikde saklanýar.Soňra uly U-boltlary ulanyp, awtoulagyň okuna dakylýar we asmany ýerinde saklaýar.Bahar poladynyň çeýeligi, hereket edende awtoulagyň rahatlygy we dolandyrylmagy üçin asmanyň içinde ep-esli mümkinçilik döredýär we ýaprakly bahar gurnamasy, diňe HGV-lerde we Harby bölümlerde tapylýandygyna garamazdan, onlarça ýyllap awtoulaglar üçin amatly wariant hökmünde subut edildi. ulaglar şu günler.

Artykmaçlyklary näme?

Bir ýere jemlenen köp mukdarda metal sebäpli ýaprak çeşmeleri tigirleriň, oklaryň we awtoulagyň şassisiniň arasynda köp mukdarda goldaw berýär.Dykyz gurluşy sebäpli ulanylýan ullakan dik ýükleri alyp bilerler, şonuň üçinem agyr pudaklar henizem ulanýarlar.Dik ýüklemek, kiçijik baharyň we damperiň üsti bilen däl-de, ýaprak çeşmesiniň uzynlygy boýunça paýlanýar, bu asma üçin gaty uly konsentrirlenen güýç döredip biler.Awtoulagda nemlendirmek gaty möhüm häsiýet bolup biler.Asma çygly bolsa, awtoulag ýoluň haýsydyr bir çukuryna ýa-da gazanyň deşigine degeninden soň gowy gider we aýlanar.Bu amortizator daň atmazdan ozal dik çeşmeleri ulanýan awtoulaglarda möhüm häsiýetdi we islendik tizlik bilen sürlende awtoulaglar üçin amatsyzdy.Leafaprak çeşmeleri, poladyň her plastinkasynyň arasyndaky sürtülme sebäpli ulaglaryň nemlenmegi bilen has oňat netije berdi, bu asma wertikal flexden soň jogap wagtyny has çaltlaşdyrdy we şeýlelik bilen has gözegçilikli awtoulag döretdi.Leafaprak çeşmeleri dizaýnda ýönekeýdi we irki çeşmeler we damperler bilen deňeşdirilende öndürmek üçin arzan, şonuň üçin çykdajylary az saklamak bilen ygtybarlylygy üpjün etmek üçin awtoulaglar doly köpçülikleýin öndürilenden soň guruldy.Karhome, dik ýükleri dogry paýlamak üçin ortaky galyňlykdan gyralaryna çenli (parabolik ýaprak çeşmeleri diýlip atlandyrylýar) bahar polatynyň diňe bir ýapragyny ulanyp, lotyň iň ýönekeý dizaýnydy.Leafeke ýaprak gurnamasy diňe çybygyň içinde güýç ýetmezçiligi sebäpli aşa ýeňil ulaglarda ulanylyp bilner.

Salgylanma

para

Adaty köp ýaprakly çeşmeleri, parabolik ýaprak çeşmelerini, howa baglanyşdyryjylaryny we pyrryldak çyzgylaryny öz içine alýan dürli görnüşli ýaprak çeşmelerini üpjün ediň.
Ulagyň görnüşleri nukdaýnazaryndan agyr ýükli ýarym tirkeg ýaprak çeşmeleri, ýük maşynynyň ýaprak çeşmeleri, ýeňil tirkeg ýaprak çeşmeleri, awtobuslar we oba hojalygynyň ýaprak çeşmeleri bar.

Gaplamak we eltip bermek

gaplamak

QC enjamlary

qc

Biziň artykmaçlygymyz

1) Çig mal

Galyňlygy 20 mm-den az.SUP9 materialyny ulanýarys

Galyňlygy 20-30 mm.50CRVA material ulanýarys

Galyňlygy 30 mm-den gowrak.51CRV4 material ulanýarys

Galyňlygy 50 mm-den gowrak.Çig mal hökmünde 52CrMoV4 saýlaýarys

2) söndürmek prosesi

Polat temperaturasyny 800 dereje töweregi berk gözegçilikde sakladyk.

Springazyň galyňlygyna görä 10 sekundyň içinde söndüriji ýagda çeşmäni süýşürýäris.

3) Ok atmak

Her ýygnanýan bahar stresiň aşagynda goýulýar.

Fatadawlyk synagy 150000 siklden geçip biler.

4) Elektroforetiki boýag

Her element elektroforetiki boýag ulanýar

Duz sepmek synagy 500 sagada ýetýär

Tehniki tarap

1 、 Önümiň tehniki ülňüleri I IATF16949 durmuşa geçirmek
2 spring 10-dan gowrak bahar inersenerleriniň goldawy
3 top Iň ýokarky 3 polat degirmenlerinden çig mal
4 St Stiffness Test Machine, Arc Height Sorting Machine tarapyndan synag edilen taýýar önümler;we ýadawlygy barlamak üçin maşyn
5 Met Metallografiki mikroskop, spektrofotometr, uglerod peç, uglerod we kükürt kombinirlenen analizator tarapyndan barlanylýan amallar;we gatylyk synagy
6 He atylylygy bejermek peç we söndüriji çyzyklar, gaplaýyş maşynlary, boş kesiş maşynlary ýaly awtomatiki CNC enjamlaryny ulanmak;we robot-assitant önümçiligi
7 product Önüm garyndysyny optimizirläň we müşderiniň satyn alyş bahasyny azaldyň
8 design Dizaýn goldawyny beriň customer müşderiniň bahasyna görä ýaprak çeşmesini dizaýn etmek

Hyzmat tarapy

1 rich Baý tejribesi bolan ajaýyp topar.
2 customers Müşderileriň nukdaýnazaryndan pikir ediň, iki tarapyň zerurlyklaryny yzygiderli we hünär taýdan çözüň we müşderileriň düşünip biljek görnüşinde habarlaşyň.
3、7x24 iş wagty hyzmatymyzy yzygiderli, hünärli, wagtynda we netijeli üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň